O polskich zielonych inwestycjach na Carbon Expo

gis

Aneta Wilmańska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska wzięła udział w dziesiątych międzynarodowych Targach Carbon Expo w Barcelonie (Hiszpania). Polska delegacja uczestniczyła w wydarzeniu jako wystawca, oferujący możliwość współpracy oraz prezentujący osiągnięcia polskiego Systemu Zielonych Inwestycji GIS.

W skład polskiej delegacji weszli  również: Barbara Koszułap, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele MŚ i NFOŚiGW jako Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji.

Podczas targów polska delegacja spotkała się z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi zainteresowanymi współpracą z Polską w zakresie Systemu Zielonych Inwestycji. Ponadto, odbyły się spotkania:  z Sekretarzem Stanu w hiszpańskim Ministerstwie Rolnictwa, Żywności i Środowiska, z którym Minister Środowiska podpisał umowę sprzedaży jednostek AAU w październiku 2012 r., przedstawicielami Banku Światowego, z którym strona polska zawarła cztery transakcje sprzedaży AAU w 2011 r. i 2012 r. oraz przedstawicielami  Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, z którym Minister Środowiska podpisał dwie umowy sprzedaży AAU w 2009 r. i 2010 r.  Łączna kwota, jaką Polska zarobiła na sprzedaży jednostek AAU w ramach 10 transakcji to blisko 780 mln zł (ponad 192 mln euro).

W ramach targów delegacja wzięła również udział w interaktywnych wydarzeniach: konferencjach i side-eventach, poświęconych tematyce przyszłości rynku węglowego oraz Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej, która odbędzie się w Warszawie w grudniu 2013 r., prowadzonych przez kluczowych polityków, decydentów, ekspertów, przedstawicieli: nauki, świata biznesu, organizacji pozarządowych i przedstawicieli sektora finansowego.

Międzynarodowe Targi Carbon Expo są cyklicznym wydarzeniem o randze światowego forum, służącym wymianie wiedzy, prezentacji osiągnięć i doświadczeń w zakresie nowych technologii i rozwiązań rynku dwutlenku węgla (ang. carbon market). Tegoroczne targi odbyły się w dniach 29-31 maja.

„Spotkania z klientami podczas tegorocznych targów Carbon Expo oceniam jako bardzo udane. Pozwoliły one na wyznaczenie kierunku dalszych działań wdrażania umów sprzedaży AAU i ewentualnej dalszej współpracy w ramach GIS. Polska miała możliwość promowania Systemu Zielonych Inwestycji jako transparentnego i wiarygodnego mechanizmu realizacji projektów z zakresu ochrony klimatu.” – mówi Aneta Wilmańska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

***

Polska ma możliwość sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) krajom – Stronom Protokołu z Kioto, niewypełniającym przewidzianych dla nich wymagań w zakresie redukcji emisji w ramach Protokołu, lub podmiotom prywatnym upoważnionym przez te kraje.

Krajowy System Zielonych Inwestycji (GIS) polega na finansowaniu ekoprojektów ze środków pozyskanych ze zbycia AAU (tzw. „zazielenianie”). Pieniądze te mogą być wykorzystane tylko na cele ekologiczne związane z redukcją gazów cieplarnianych. Środki te są gromadzone na tzw. „rachunku klimatycznym”, stanowiącym wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska