Plany Ministerstwa Środowiska na 2014 r.

Logo MŚ

W takcie konferencji z udziałem premiera Donalda Tuska minister Maciej Grabowski zaprezentował plany resortu środowiska na 2014 rok. Przedstawił także propozycję nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Łupkowe regulacje na finiszu

Tylko jedna koncesja, brak NOKE oraz więcej uprawnień kontrolnych dla inspekcji górniczych i środowiskowych – to jedne z głównych założeń nowelizowanej ustawy. Projekt zostanie przekazany pod obrady Rady Ministrów w najbliższych dniach.

W tym roku planowane jest wykonane co najmniej 30 otworów za gazem łupkowym przy 55 wykonanych do tej pory.

Więcej informacji o nowych przepisach – tutaj.

 

Dofinansowanie do energooszczędnego budownictwa dla Polaków

Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Polacy będą mogli ubiegać się m.in. o dopłaty do kredytów na energooszczędne budownictwo mieszkaniowe. Łączna wartość tego projektu to 300 mln zł do 2018 roku. Mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotację od 30 do 50 tys. zł, a właściciele mieszkań od 11 do 16 tys. zł.

Będzie także kontynuowany program dopłat do spłat kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. W tym roku wartość tego programu to 80 mln zł.

O dotacje na energooszczędne rozwiązania mogą ubiegać się także małe i średnie przedsiębiorstwa. Na realizację programu przeznaczono 300 mln zł do 2016 roku.

Ponadto będzie kontynuowany program KAWKA dotyczący poprawy jakości powietrza w polskich miastach. W jego ramach, ze środków NFOŚiGW, na wymianę kotłów i palenisk węglowych przeznaczono 400 mln zł do 2018 roku.

Ważny rok dla gospodarki wodnej 

2014 to rok finalizowania całości projektu lub ważnych etapów w wielu ogromnych inwestycjach wodnych, które znacząco podniosą bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w Polsce. Jednym z przykładów jest Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. Inwestycja pozwoli objąć ochroną przeciwpowodziową bezpośrednio zagrożonych zalaniem ponad 600 tysięcy mieszkańców Wrocławia. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to 1 145 mln zł.

Kolejnym projektem jest Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, a przyrody przed degradacją. Inwestycja obejmie ochroną przeciwpowodziową 250 tysięcy mieszkańców bezpośrednio zagrożonych zalaniem. Należy podkreślić, że projekt ten znacząco poprawi również bezpieczeństwo Gdańska. Całkowity koszt inwestycji wynosi 647,3 mln zł.

Zbiornik wodny Świnna Poręba już zapewnia ochronę przeciwpowodziową doliny rz. Skawy poniżej zapory (m.in. Wadowic) i doliny rz. Wisły. Docelowo obejmie ochroną przeciwpowodziową 150 tys. osób.

Właśnie upubliczniony na Hydroportalu element „Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – ISOK” zawiera mapy zagrożenia powodziowego dla 253 rzek o łącznej długości 14 481 km. Celem projektu ISOK jest stworzenie systemu poprawiającego osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Gospodarowanie odpadami

W zeszłym roku wszedł w życie nowy system gospodarowania odpadami przez gminy. Po półroczu funkcjonowania musimy przyjrzeć się, jakie efekty przyniosły nowe rozwiązania. Dlatego Minister Środowiska powołał zespół ds. wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pod kierownictwem prof. Andrzeja Kraszewskiego. Skupia on m.in.: przedstawicieli samorządów, właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców. Na wiosnę zespół ma przedstawić rekomendacje dotyczące zmian w ustawie, ale również np. dobrych praktyk, czy wytycznych do stosowania już obowiązujących przepisów.

  • Prezentacja: Plany Mu015a na rok 2014
    Ściągnij
    Prezentacja nt. planu dziau0142ania ministerstwa u015brodowiska na rok 2014
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska