Publikacja poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Okładka poradnika przgotowania inwestycji

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” został przygotowany przez Departament Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska. Duży wkład w opiniowanie Poradnika wniosły Prace Grupy Pilotażowej Poradnika, w tym przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Poradnik  nie stanowi źródła prawa, dlatego informacje w nim zawarte nie mają charakteru wiążącego. Poradnik przedstawia zbiór wskazówek oraz wskazuje zasady mające na celu pomóc inwestorom, a w tym beneficjentom funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020,  w przygotowaniu inwestycji (projektów) oraz/lub w sporządzeniu aplikacji o fundusze  UE w zakresie zagadnień dotyczących adaptacji oraz mitygacji zmian klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe.

Zasadniczym celem niniejszego Poradnika jest określenie wskazówek i metodologii obliczeń uwzględniających zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania inwestycji (przedsięwzięć oraz projektów), w tym przede wszystkim przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,  w na następujących etapach:

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, a w tym w zakresie:

  • mitygacji oddziaływań na klimat,
  • adaptacji do zmian klimatu, uwzględniającej podejście ekosystemowe,
  • odporności na klęski żywiołowe.

Analizy ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć, a w tym analizy kosztów zewnętrznych emisji gazów cieplarnianych (GHG), obliczenia śladu węglowego, a także analizy odporności/podatności przedsięwzięć (projektów) na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.

Analizy ryzyka przedsięwzięć (w tym uwzględnienie analizy ryzyka zmian klimatu oraz wystąpienia klęsk żywiołowych).

Analizy opcji przedsięwzięć (wariantów, uwzględniających m.in. wpływ na klimat i zmian klimatu na projekt (przedsięwzięcie) oraz jego wrażliwość/podatność na klęski żywiołowe).

W Poradniku znajdują się też wskazówki dotyczące sposobu uwzględnienia zagadnień dotyczących adaptacji do zmian klimatu oraz mitygacji oddziaływań na klimat na etapie Strategicznej Oceny Oddziaływania  na Środowisko.

Zakres Poradnika obejmuje:

  • wszystkie etapy przygotowania przedsięwzięć (od strategii po decyzję środowiskową)
  • wszystkie etapy cyklu życia przedsięwzięć (od strategii po rozbiórkę).

 

Poradnik mogą państwo pobrać klikając w okładkę poniżej:

 

30/10/2015

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska