COP21: Raport dotyczący odpowiedzi miast na zmiany klimatyczne

zdjęcie miasta

Miliony ludzi żyjących w miastach odczuwają skutki zmian klimatycznych. Fale upałów, powodzie i podtopienia, a w niektórych przypadkach również osuwiska i sztormy stwarzają zagrożenie dla mieszkańców i infrastruktury miejskiej. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na codzienne życie mieszkańców, transport, zabudowania i gospodarkę wodną. Oprócz tego pośrednio negatywne oddziaływanie dotyka także przedsiębiorców, których łańcuchy dostawcze są zagrożone przez nieprzewidywalność i intensywność zjawisk meteorologicznych. Przez to właśnie miasta, w których generowane jest ponad 50% PKB naszego kraju, stają przed największym wyzwaniem w obliczu globalnie podnoszącej się temperatury.

Na Konferencji COP21 w Paryżu eksperci z Earth Institute z uniwersytetu w Columbii zaprezentowali streszczenie raportu „Climate Change and Cities”, który jest drugim raportem oceniającym działania miast podejmowane w celu adaptacji do zmian klimatu. Został on stworzony przez konsorcjum, w którego skład wchodzi 600 badaczy z całego świata, a prace koordynowane są przez Centrum Badań nad systemami klimatycznymi wchodzącego w skład Earth Institute. Pełna wersja raportu zostanie prawdopodobnie opublikowana  w przyszłym roku.

Cel, jakim jest budowanie odporności miast, nie jest łatwy do osiągniecia. Każde miasto posiada własne zasoby, potrzeby oraz różną dynamikę polityczną. Raport zawiera opis ponad 100 działań, podejmowanych przez miasta, których celem jest mitygacja i adaptacja do zmian klimatu. Działania te można poznać wchodząc na obecnie tworzoną stronę: http://uccrn.org/casestudies/

W raporcie przedstawiono 5 szlaków miejskiej transformacji:

  • Redukcja ryzyka oraz adaptacja to kamienie węgielne w budowaniu miast odpornych na zmiany klimatu
  • Działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych
  • Przeprowadzenie oceny ryzyka oraz tworzenie planów działań uwzględniających zmiany klimatyczne przy udziale jak najszerszej grupy interesantów i naukowców
  • W planowaniu i podejmowaniu działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu należy uwzględniać potrzeby najbardziej wrażliwej grupy społecznej
  • Aktywne uczestnictwo w sieci umożliwiającej komunikację pomiędzy miastami

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: http://phys.org/news/2015-12-cities-climate.html

10/12/2015

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska