Inicjatywy ogólnopolskie

backbutton

Adaptacja do zmian klimatu w strategiach rozwoju województw

Województwa i regiony w Polsce są zróżnicowane pod względem geograficznym, społecznym, gospodarczym i demograficznym. Charakter i skala tych różnic pozwala sformułować wniosek, że należy, na poziomie regionalnym, wdrożyć także działania uwzględniające specyfikę regionów. Do podstawowych działań o charakterze horyzontalnym, tj. takich, które powinny być realizowane we wszystkich województwach należą:

  • edukacja społeczeństwa w zakresie spodziewanych zmian i ograniczenia ich skutków,
  • monitoring zmian wrażliwości gospodarki i społeczeństwa oraz postępu we wdrażaniu strategii adaptacyjnej,
  • planowanie przestrzenne na poziomie regionalnym i lokalnym z uwzględnieniem zmian klimatu i adaptacji,
  • rozwój usług zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości mieszkańców na występowanie fal upałów,
  • ograniczenie skutków zagrożeń  w rolnictwie, lasach i ekosystemach wynikających z pojawiania się inwazyjnych szkodników i chorób,  a także uwzględnienie przystosowania gatunkowego lasów do oczekiwanego wzrostu temperatury w procesie zalesień,
  • właściwe gospodarowanie na obszarach rolnych, chronionych, górskich (wsparcie technologiczne gospodarstw oraz doradztwo technologiczne uwzględniające aspekty dostosowania budownictwa i produkcji rolnej do zmieniających się warunków klimatycznych),
  • modernizacja systemu energetycznego uwzględniająca zwiększone ryzyko występowania zjawisk ekstremalnych,
  • uwzględnienie trendów klimatycznych i gospodarczych w procesie projektowania i budowy infrastruktury transportowej,
  • uwzględnienie konieczności zapewnienia korytarzy wentylacyjnych w miastach i kotlinach górskich w celu ograniczenia skutków rozwoju wyspy ciepła i wzrostu koncentracji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększania obszarów wodnych i zieleni w miastach.

Inicjatywy ogólnopolskie

„Klimat dla rolników”- Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

 Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego zrzeszającą organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski.  Polska Zielona Sieć realizuje obecnie projekt „Klimat dla rolników”. Projekt angażuje w działania i dyskusje różnorodne grupy, których temat dotyczy – stowarzyszenia rolników i przetwórców, lokalne grupy działania, indywidualnych rolników i przetwórców, przedstawicieli lokalnych samorządów i izb rolniczych, studentów, ekologiczne organizacje pozarządowe, naukowców, ekspertów, osoby zainteresowane zrównoważonym rozwojem, konsumentów oraz użytkowników Internetu. Projekt jest częścią międzynarodowego projektu „ClimATE change”, której partnerami są organizacje pozarządowe z Niemiec, Włoch, Malty, Francji, Afryki oraz Ameryki Południowej.

 

LIFE+ Dobry Klimat dla Powiatów – Instytut na Rzecz Ekorozwoju

Organizacje pozarządowe skupiają się przede wszystkim na prowadzeniu działalności edukacyjnej i zwiększającej świadomość społeczeństwa w zagadnieniach zmian klimatu.
Do takich działań należy projekt Dobry Klimat dla Powiatów, który jest projektem realizowanym przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju skierowanym do samorządów.

 

Naprawmyto.pl – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Serwis Naprawmyto.pl. Inicjatorem i fundatorem budowy serwisu jest Fundacja im. Stefana Batorego. Za koordynację prac nad powstaniem serwisu odpowiada Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Ostateczny kształt serwisu jest efektem współpracy z przedstawicielami kilkunastu organizacji pozarządowych. Serwis Naprawmyto.pl umożliwia swoim użytkownikom zgłaszanie problemów w przestrzeni publicznej, zaobserwowanych w najbliższym otoczeniu. Podstawową funkcją serwisu jest mapowanie i zgłaszanie problemów i spraw wymagających załatwienia w przestrzeni publicznej, dotyczących infrastruktury, bezpieczeństwa czy usług publicznych (np. uszkodzone wały przeciwpowodziowe). Każde zgłoszenie jest rejestrowane w systemie a odpowiedni komunikat przekazywany do instytucji publicznych odpowiedzialnych za daną sprawę. Tym sposobem serwis może służyć jako kanał dwustronnej komunikacji na linii władza-obywatele. W pracach serwisu bierze udział na razie 8 gmin (Czerwonak, Lublin, Marki, Nysa, Przemyśl, Szczecin, Toruń, Zamość), użytkownicy zgłosili 13200 alertów z czego 4285 jest już naprawionych. Wiele ze zgłoszonych alertów dotyczyło stanu rowów melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, etc. Dzięki zgłoszeniom mieszkańców, władze podejmowały stosowne interwencje.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska