Województwo kujawsko-pomorskie

Region charakteryzuje się bogatą siecią hydrograficzną, a główną rzeką jest Wisła. Północna część  odznacza się rozległością obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, z kolei w części południowej dominują tereny użytkowane rolniczo. W strukturze gospodarczej przeważają stosunkowo szybko rozwijające się usługi oraz przemysł, szczególnie papierniczy i tekstylny. Główne miasta regionu takie jak Bydgoszcz, Toruń czy Inowrocław są ważnymi węzłami krajowej sieci kolejowej, drogowej i lotniczej (Bydgoszcz). W województwie obserwuje się ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji, dodatkowo struktura wiekowa wykazuje tendencje starzenia się ludności.

Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych:

  • Ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na ternach zalewowych,
  • ochrona gleb przed suszą i erozją, szczególnie na obszarach użytkowanych rolniczo (Kujawy),
  • przygotowanie programów zabezpieczenia w wodę dobrej jakości w warunkach dłuższych okresów suszy i niedoborów wody zwłaszcza na mniejszych rzekach,
  • kształtowanie sieci osadniczej i eksponowanie roli miast (Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Włocławek) z uwzględnieniem w ich planach rozwoju zwiększenia obszarów zieleni i wodnych, zapewnienie przewietrzania miast, rozwój systemu odbioru i gromadzenia wód opadowych i roztopowych, poprawę stanu sanitarnego powietrza,
  • zabezpieczenie  urządzeń energetyki wiatrowej przed oczekiwanym wzrostem zagrożeń wynikających z większej częstotliwości występowania oblodzenia łopat wirników oraz  przedłużających się okresów bezwietrznych,
  • rozpoznanie możliwości uprawy roślin ciepłolubnych, takich jak kukurydza czy sorgo w celu zwiększenia możliwości przygotowania wysokowydajnych pasz dla zwierząt.

 

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska