Województwo lubelskie

Obszar województwa w całości leży w dorzeczu Wisły. Lubelskie charakteryzuje się najwyższymi w kraju wskaźnikami udziału produkcji rolnej w stosunku do innych sektorów gospodarki.  Województwo należy do słabo zaludnionych i słabo zurbanizowanych, cechuje go najrzadsza w Polsce sieć miast. Lubelszczyznę charakteryzują również  niekorzystne trendy demograficzne wyrażające się  ujemnym przyrostem naturalnym, starzeniem się społeczeństwa oraz stopniowym wyludnianiem się regionu. Województwo mimo atrakcyjnego położenia charakteryzuje słaba dostępność transportowa, niska gęstość i stan sieci drogowej i kolejowej oraz brak komunikacji lotniczej (do czasu uruchomienia portu lotniczego Lublin-Świdnik). Pomimo, że Lubelszczyzna zaliczana jest do obszarów o niskim stanie wód powierzchniowych, posiada liczne źródła o wysokiej jakości wód podziemnych. Mimo silnego zagrożenia powodziowego stan infrastruktury chroniącej jest niezadowalający, podobnie ma się problem zagrożenia pożarowego.

Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych:

  • Ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na ternach zalewowych,
  • ochrona terenów rolniczych i leśnych oraz cennych przyrodniczo przed deficytem wody oraz  rozpoznanie możliwości uprawy roślin ciepłolubnych, takich jak kukurydza czy sorgo w celu zwiększenia możliwości przygotowania wysokowydajnych pasz dla zwierząt,
  • zwiększanie obszarów zielonych i wodnych, zapewnienie przewietrzania miast, poprawę stanu sanitarnego powietrza,
  • przygotowanie programów zabezpieczenia w wodę dobrej jakości w warunkach dłuższych okresów suszy i niedoborów wody zwłaszcza na mniejszych rzekach.
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska