Województwo lubuskie

Zachodnia granica województwa pokrywa się z odcinkami dwóch rzek – Odry i Nysy Łużyckiej, a przez województwo przepływa kilka innych większych polskich rzek ( Warta, Bóbr, Noteć).  Województwo charakteryzuje się relatywnie dużymi i bogatymi zasobami kapitału przyrodniczego. Wskaźnik lesistości  znacznie przekracza średnią krajową.  Jednym z atutów województwa lubuskiego są  dogodne warunki do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności przy wykorzystaniu energii wiatrowej, biomasy oraz energetyki wodnej. Rozwój województwa, zależeć będzie w znaczącym stopniu od rozbudowy potencjałów miast wraz z ich aglomeracjami oraz ośrodków miejskich. Ogólny stan jakości wód w rzekach  jest zły. Istnieje  duża dysproporcja między miastem a wsią  w zakresie dostępu do wodociągów i kanalizacji. Struktura demograficzna wykazuje tendencję do starzenia się społeczeństwa. Głównym zagrożeniem jest niebezpieczeństwo powodziowe obszarów miejskich i wiejskich położonych w dolinach rzek.

Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych:

  • Ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na ternach zalewowych,
  • rozwój systemów odprowadzania wód opadowych w miastach, a także zwiększenie wykorzystania tych wód dla potrzeb gospodarczych zwłaszcza na obszarach wiejskich,
  • ochrona terenów rolniczych i leśnych oraz cennych przyrodniczo przed deficytem wody oraz  rozpoznanie możliwości uprawy roślin ciepłolubnych, takich jak kukurydza czy sorgo w celu zwiększenia możliwości przygotowania wysokowydajnych pasz dla zwierząt,
  • zabezpieczenie  urządzeń energetyki wiatrowej przed oczekiwanym wzrostem zagrożeń wynikających z większej częstotliwości występowania oblodzenia łopat wirników oraz  przedłużających się okresów bezwietrznych,
  • przygotowanie programów zabezpieczenia w wodę dobrej jakości w warunkach dłuższych okresów suszy i niedoborów wody zwłaszcza na mniejszych rzekach.
  • rozwój  systemów ochrony bioróżnorodności i lasów przed skutkami ocieplenia( m.in. inwazji obcych  gatunków roślin, szkodników i chorób, pożarów lasów), przebudowa gatunkowa lasów.

Ponadto rekomenduje się skoordynowanie działań z Brandenburgią – landem Niemiec realizującym strategię adaptacyjną.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska