Województwo małopolskie

Województwo Małopolskie cechuje się ogromnym zróżnicowaniem środowiska. Teren ma charakter wyżynny i górski. Podstawą gospodarki jest przemysł tradycyjny (m. in. górnictwo, hutnictwo). Rolnictwo charakteryzuje się dużym rozproszeniem agrarnym oraz dużą liczbą gospodarstw. Liczba ludności systematycznie się zwiększa dzięki wysokiemu przyrostowi naturalnemu oraz migracjom, jednocześnie postępuje proces starzenia się społeczeństwa. Rzeźba terenu i budowa geologiczna powoduje występowanie ruchów masowych tj. osuwisk i spełzywań. Dodatkowo Małopolska zaliczana jest do regionów o największym poziomie zagrożenia powodziowego.

Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych:

  • Ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na ternach zalewowych,
  • wdrożenie Programu ochrony przed powodzią górnej Wisły Górna Wisła,
  • tworzenie sprawnego systemu małej retencji wodnej  ograniczającej skutki suszy oraz modernizacji urządzeń melioracyjnych,
  • graniczenie i kontrola zabudowy terenów zagrożonych wystąpieniem katastrof naturalnych,
  • właściwe zabezpieczanie i zagospodarowywanie terenów  zagrożonych osuwiskami,
  • uwzględnienie oczekiwanych zmian klimatu w obszarach górskich zarówno w aspekcie zmian bioróżnorodności jak i składu gatunkowego lasów oraz warunków rozwoju turystyki (zwłaszcza zimowej),
  • zwiększanie świadomości przedsiębiorców i ludności na temat zagrożeń wynikających z nasilenia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (osuwiska, powodzie, susze) oraz wpływu zmian klimatycznych na prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie na terenach górskich,
  • ochrona gleb przed erozją,
  • przygotowanie nowej oferty turystycznej dla mieszkańców miejscowości turystycznych i turystów w sytuacji zmniejszonej pokrywy śnieżnej i ograniczonego dostępu do wody.
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska