Województwo opolskie

W gospodarce województwa opolskiego istotną rolę odgrywa przetwórstwo przemysłowe, rolnictwo i rybactwo oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plony zbóż, rzepaku, buraków cukrowych oraz produkcja mleka należą do najwyższych w kraju. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym jest najniższa w całym kraju, obserwuje się też problem wyludniania się regionu. Do głównych zagrożeń należą przede wszystkim powodzie w dorzeczu Odry, niska zasobność wód powierzchniowych i podziemnych oraz niski potencjał retencji wód

Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych:

  • Ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na ternach zalewowych,
  • rozwój  systemów  zabezpieczenia miast przed podtopieniami i gromadzenia wód opadowych do wykorzystywania dla potrzeb gospodarczych,
  • przygotowanie programów zabezpieczenia w wodę dobrej jakości w warunkach dłuższych okresów suszy i niedoborów wody zwłaszcza na mniejszych rzekach.
  • dostosowanie produkcji ryb i infrastruktury na oczekiwany wzrost temperatury wody w stawach rybnych i dostosowanie hodowanych gatunków ryb do takich zmian,
  • przygotowanie nowej oferty turystycznej dla mieszkańców miejscowości turystycznych i turystów w sytuacji zmniejszonej pokrywy śnieżnej i ograniczonego dostępu do wody.

 

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska