Województwo podlaskie

Województwo Podlaskie położone jest w w strefie nizinnej i niemal w całości w dorzeczu Wisły. Do sieci hydrograficznej wliczają się również liczne jeziora. Region ma niezwykłe walory przyrodnicze, z tego względu duża część obszarów objęta jest siecią NATURA2000. Województwo charakteryzuje się niskim poziomem rozwoju gospodarczego z dominującym sektorem rolniczym. Gospodarka, poza rolnictwem, opiera się na przetwórstwie artykułów spożywczych oraz na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Charakterystyczna dla Podlasia jest mała gęstość zaludnienia i duży odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do reszty kraju.

Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych:

  • Dostosowanie infrastruktury technicznej (systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, systemów energetycznych) w procesie projektowania i budowy do zmiennych warunków klimatycznych,
  • zabezpieczenie zwierząt hodowlanych, szczególnie bydła, przed występowaniem stresu cieplnego i stosowne dostosowanie budynków inwentarskich,
  • przygotowanie programów zabezpieczenia w wodę dobrej jakości w warunkach dłuższych okresów suszy i niedoborów wody zwłaszcza na terenach rolniczych.

 

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska