Województwo pomorskie

Województwo Pomorskie położone jest w północnej, nadmorskiej części Polski. Do branż szczególnie rozwiniętych w regionie zalicza się m.in. petrochemiczną, elektromaszynową oraz turystykę, a samo położenie stwarza szereg szans związanych z gospodarczym wykorzystaniem zasobów morskich. Pomorskie wyróżnia się najwyższym przyrostem naturalnym, a mieszkańcy są relatywnie młodsi niż wynosi średnia krajowa, następuje jednak systematyczny wzrost ludności powyżej 65 roku życia. Główne zagrożenia regionu to erozja wybrzeża oraz wysokie ryzyko powodziowe, co znacznie ogranicza możliwości rozwojowe tego obszaru.

Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych:

  • Ochrona brzegów morskich i obszarów portowych, ochrona przeciwpowodziowa,
  • ochrona przed powodzią obszarów zidentyfikowanych we  wstępnej ocenie ryzyka powodziowego oraz obszarów wyznaczonych  na mapach zagrożenia powodziowego,
  • wdrożenie systemów ochrony terenów rolniczych i leśnych przed susza poprzez ochronę gleb przed przesuszaniem i mała retencja wodna.
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska