Województwo śląskie

Województwo Śląskie położone jest w dorzeczu Wisły, Odry i Warty. Jest to najbardziej zurbanizowany region Polski, będący węzłem transportowym o znaczeniu międzynarodowym. Obszar cechuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu obejmują doliny rzek, wyżyny, podgórza oraz góry. Stan środowiska jest tu mocno zróżnicowany, obok terenów silnie zdegradowanych występuje tu obszary bardzo dobrze zachowane, sprzyjające rozwojowi turystyki i rekreacji. Na terenie występują liczne złoża kopalin, wód termalnych, mineralnych i leczniczych. Dodatkowo niewielkie są zasoby wód powierzchniowych dodatkowo pogarszane przez zanieczyszczenia. Gleby narażone są na oddziaływanie emisji szkodliwych substancji z różnych źródeł. W rolnictwie główna pozycję w strukturze zasiewów tworzą uprawy zbożowe, ziemniaki oraz rośliny pastewne, ponadto region jest znaczącym producentem drobiu i jaj.

Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych:

  • Ochrona obszarów źródłowych głównych rzek i zwiększenia retencji wody zarówno w dolinach jak i w górach,
  • zaopatrzenie miast , przemysłu  i rolnictwa w wodę w warunkach ekstremalnych (powodzie i susze, długotrwałe okresy z wysoką temperaturą),
  • zabezpieczenie infrastruktury miejskiej i przemysłowej  przed nagłymi zalaniami i podtopieniami w tym rozwój kanalizacji opadowej,
  • zabezpieczenie obszarów podgórskich i górskich  przed osuwiskami i lawinami,
  • ochrona istniejących i  tworzenie nowych powierzchni zielonych i wodnych w procesach rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych w celu ograniczenia  wzrostu temperatury i poprawy warunków sanitarnych powietrza,
  • przygotowanie nowej oferty turystycznej dla mieszkańców miejscowości turystycznych i turystów w sytuacji zmniejszonej pokrywy śnieżnej i ograniczonego dostępu do wody.

 

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska