Województwo świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie położone należy do najczystszych ekologicznie obszarów kraju. Około 1/3 powierzchni to lasy 2/3 to użytki rolne. Dobry stan środowiska pozwala na produkcję ekologiczną, mimo tego większą część gruntów rolnych stanowią tereny nie eksploatowane rolniczo. Poza rolnictwem przemysł opiera się m.in. na produkcji i obróbce metali oraz wydobyciu i przetwórstwie surowców mineralnych. W regionie zlokalizowana jest jedna z największych elektrowni w kraju – Połaniec. Gęstość zaludnienia jest niższa od przeciętnej krajowej, podobnie liczebność mieszkańców. Powodzie i susze są głównymi zagrożeniami dla regionu, dodatkowo zasoby wód podziemnych zalegają nierównomiernie i na niektórych obszarach nie nadają się do spożycia ze względu na duże ilości siarczanów.

Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych:

  • Ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na ternach zalewowych,
  • dostosowanie rolnictwa do zmieniających się warunków klimatycznych, z ukierunkowaniem na utrzymanie i odtwarzanie elementów krajobrazu rolniczego o znaczeniu ochronnym i kulturowym,
  • zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk półnaturalnych i zasobów genetycznych,
  • powiększanie obszarów leśnych, szczególnie na obszarach lessowych jako istotnego czynnika zapobiegania erozji gleb oraz rozwój funkcji ochronnych i turystycznych lasów,
  • rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym terenów posiarkowych.

 

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska