Atmosfera

Gazowa powłoka otaczająca Ziemię. Sucha atmosfera składa się niemal w całości z azotu (78,1% objętości mieszaniny gazów) i tlenu (20,9%) oraz z wielu gazów śladowych, takich jak argon (0,93%), hel i radiacyjnie aktywne gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla (0,035%) i ozon. Dodatkowo atmosfera zawiera parę wodną, której ilości są bardzo zróżnicowane, lecz na ogół oscylują wokół 1% objętości mieszaniny. Atmosfera zawiera ponadto chmury i aerozole.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska