Gaz cieplarniany

Gazy cieplarniane są elementami składowymi atmosfery (zarówno pochodzenia naturalnego jak i antropogenicznego),  które absorbują i emitują promieniowanie o określonych długościach fal w zakresie widma cieplnego promieniowania podczerwonego emitowanego przez powierzchnię Ziemi, samą atmosferę oraz chmury. Ta właściwość gazów cieplarnianych wywołuje efekt cieplarniany. Para wodna (H2O), dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (N2O), metan (CH4) i ozon (O3) są podstawowymi gazami cieplarnianymi w ziemskiej atmosferze. Ponadto, w atmosferze występuje szereg gazów cieplarnianych pochodzenia wyłącznie antropogenicznego, takich jak halowęglowodory i inne substancje, zawierające chlor i brom, objęte Protokołem Montrealskim. Oprócz CO2, N2O i CH4, Protokół z Kioto obejmuje także sześciofluorek siarki (SF6), fluorowęglowodory (HFCs) oraz perfluorowęglowodory (PFCs).

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska