Koszt

Konsumpcja (wykorzystanie) zasobów, takich jak czas pracy, kapitał, materiały, paliwa itp., jako konsekwencja działania. W ekonomii wszystkie zasoby są wyceniane po kosztach alternatywnych, będących wartością najbardziej opłacalnego, alternatywnego ich wykorzystania. Koszty są definiowane w różny sposób i przy różnych założeniach wpływających na ich wysokość. Wyróżnia się: koszty administracyjne, koszty szkód (wobec ekosystemów, ludzi i gospodarek z powodu negatywnego wpływu zmian klimatu) oraz koszty wdrażania związane ze zmianami obowiązujących zasad i regulacji, z wysiłkami na rzecz budowania zdolności realizacyjnych, z rozpowszechnianiem informacji, ze szkoleniami i edukacją itp. Koszty prywatne są ponoszone przez jednostki indywidualne, przedsiębiorstwa lub inne podmioty prywatne, które podejmują działanie, natomiast koszty społeczne obejmują także zewnętrzne koszty środowiska i społeczeństwa jako całości. Przeciwieństwem kosztów są korzyści czy zyski (zwane czasem kosztami negatywnymi). Różnicę między kosztami a korzyściami (zyskami) stanowią koszty netto.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska