Stres wodny

Państwo znajduje się w stresie wodnym, jeżeli dostępne zasoby świeżej wody w odniesieniu do poboru tej wody stanowią ważną barierę rozwoju. Przy ocenach globalnych, dorzecza dotknięte stresem wodnym często charakteryzowane są dostępnością wód na osobę poniżej 1000 m3/rok (w oparciu o średni długoterminowy odpływ). Pobór przekraczający 20% zaopatrzenia w odnawialne źródła wody jest również stosowany jako wskaźnik stresu wodnego. Uprawy są dotknięte stresem wodnym, jeżeli dostępna woda w glebie, a zatem rzeczywista ewapotranspiracja, wynosi mniej niż potencjalne zapotrzebowanie w wyniku ewapotranspiracji.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska