Susza

W ogólnym znaczeniu susza jest „przedłużającym się brakiem lub wyraźnym niedoborem opadów”, „niedoborem objawiającym się deficytem wody dla niektórych działalności lub grup”, lub „okresem szczególnie suchej pogody pozbawionej opadów, powodującej poważne zachwianie równowagi hydrologicznej” (Heim, 2002). Susza rolnicza – odnosi się do deficytu wilgoci na głębokości około 1 metra gleby (strefa korzeniowa), przyczyniającego się do spadku wydajności upraw, susza meteorologiczna – to głównie dłuższy niedobór opadów, susza hydrologiczna zaś jest związana z niższym niż zazwyczaj poziomem przepływu cieków wodnych, poziomem jezior i wód podziemnych. Megasusza jest zjawiskiem rozszerzającym się, trwającym znacznie dłużej niż susza normalna, najczęściej dekadę lub więcej.

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska