Użytkowanie gruntów i zmiany w użytkowaniu gruntów

Użytkowanie gruntów odnosi się do wszelkich planów, działań i podjętych kroków na danym terenie (zespół działań ludzkich). Pojęcie użytkowanie gruntów jest również używane do określenia społecznych i ekonomicznych cele gospodarowania terenem (np. koszenie, pozyskiwanie drewna i ochrona). Zmiany użytkowania gruntów odnoszą się do zmian w wykorzystywaniu i zarządzaniu gruntami przez ludzi, które mogą prowadzić do zmian pokrycia terenu. Zmiany pokrycia terenu i użytkowania gruntów mogą mieć wpływ na albedo powierzchni Ziemi, ewapotranspirację, źródła i pochłaniacze gazów cieplarnianych oraz inne właściwości systemu klimatycznego; mogą więc mieć wpływ na wymuszenie radiacyjne i/lub mogą w inny sposób oddziaływać na klimat, lokalnie lub globalnie. Zobacz także: Raport w sprawie użytkowania gruntów, zmiany w użytkowaniu gruntów i leśnictwa (Report on Land Use, Land-Use Change, and Forestry – IPCC, 2000).

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska