Główne stwierdzenia pierwszej części V raportu IPCC

Grafika zamieszczona na okładce opublikowanej części V raportu IPCC

Publikacja raportu IPCC

Pod koniec września Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował pierwszą cześć V raportu dotyczącego zmian klimatycznych. 

Wynikające z niego głównie stwierdzenia nie są rzeczą nową.  Ludzie są odpowiedzialni co najmniej za połowę wzrostu średniej globalnej temperatury w ostatnich dziesięcioleciach. Jeśli nadal będziemy emitować do atmosfery gazy cieplarniane, spodziewać się można podnoszenia się poziomu mórz i dalszego ocieplania się klimatu. Raport w całości będzie opublikowany przez IPCC w marcu 2014 roku, jednak już teraz przedstawiamy główne stwierdzenia (bullet points) wynikające z pierwszej, opublikowanej we wrześniu 2013r. części.

Główne Stwierdzenia raportu:

 

 • Ocieplenie klimatu jest pewne i wiele ze zmian obserwowanych od lat 50tych XXw jest bez precedensu w skali czasowej od 10 do 1000 lat. Atmosfera i oceany ogrzały się, ilość śniegu i lodu zmniejszyła się, poziom morza się podniósł, a koncentracja gazów cieplarnianych wzrosła.
 • Każda z ostatnich 3 dekad była na powierzchni Ziemi kolejno cieplejsza niż którakolwiek z wcześniejszych dekad od 1850r. Na półkuli północnej, lata 1983-2012 były prawdopodobnie najcieplejszym 30leciem w ciągu ostatnich 1400 lat.
 • Ocieplenie oceanów dominuje wzrost ilości energii zgromadzonej w systemie klimatycznym, obejmując ponad 90% energii nagromadzonej w okresie 1971-2010 (wysoka ufność). Jest pewne że górny ocean (0-700m) ogrzał się w okresie 1971-2010 i jest prawdopodobne, że ogrzewanie następowało od lat 70tych XIXw do 1971r.
 • W ostatnich dwóch dekadach, lodowce na Grenlandii i Antarktydzie traciły masę, lodowce wciąż cofały się prawie na całym świecie, zasięg lodu morskiego w Arktyce i pokrywy śniegowej na półkuli północnej zmniejszały się (wysoka ufność)
 • Tempo podnoszenia się poziomu morza od połowy XIXw jest większe niż średnie tempo w poprzednich 2 tysiącleciach (wysoka ufność). W okresie 1901-2010, średni globalny poziom morza podniósł się o 0.19 [0.17-0.21]m.
 • Koncentracja w atmosferze dwutlenku węgla (CO2), metanu i tlenku azotu wzrosły do poziomów niespotykanych w ciągu ostatnich 800 000 lat. Koncentracja CO2 wzrosła o 40% względem ery przed-przemysłowej, głównie z powodu spalania paliw kopalnych, po wtóre z powodu emisji związanych ze zmianami w użytkowaniu gruntów. Ocean zaabsorbował ok 30% wyemitowanego antropogenicznego dwutlenku węgla, prowadząc do zakwaszania oceanów.
 • Całkowite wymuszenie radiacyjne jest dodatnie i prowadzi do absorbcji energii przez system klimatyczny. Największy wkład w całkowite wymuszenie radiacyjne pochodzi od wzrostu stężenia CO2 w atmosferze od 1750r
 • Wpływ ludzi na system klimatyczny jest oczywisty. Jest to widoczne we wzroście koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze, dodatnim wymuszeniu radiacyjnym, obserwowanym ociepleniu oraz zrozumieniu systemu klimatycznego.
 • Modele klimatu zostały ulepszone od AR4. Modele odzwierciedlają obserwowane układ ocieplenia w skali kontynentalnej a także trendy przez wiele dekad, włączając bardziej gwałtowne ogrzewanie od połowy XXw oraz ochłodzenia następujące bezpośrednio po dużych erupcjach wulkanicznych (bardzo wysoka ufność)
 • Obserwacyjne i modelowe badania zmian temperatury, sprzężeń klimatycznych i zmian w budżecie energii na Ziemi razem dają ufność co do magnitudy globalnego ocieplenia w odpowiedzi na przeszłe i przyszłe wymuszenia
 • Wpływ ludzi został wykryty w ociepleniu atmosfery i oceanów, w zmianach w globalnym cyklu hydrologicznym, w zmniejszeniu ilości śniegu i lodu, w globalnym wzroście poziomu morza i w zmianach niektórych z ekstremów klimatycznych. Te dowody na wpływ ludzi zwiększyły się od czasów AR4. Jest wyjątkowo prawdopodobne że przyczynek ludzki jest dominujący w ociepleniu obserwowanym od połowy XXw.
 • Kontynuowanie emisji gazów cieplarnianych będzie skutkowało dalszym ociepleniem i zmianami we wszystkich częściach systemu klimatycznego. Ograniczenie zmian klimatu będzie wymagało znaczących i trwałych redukcji w emisjach gazów cieplarnianych.
 • Globalna zmiana temperatury powierzchni Ziemi na koniec XXIw jest prawdopodobna do przekroczenia 1.5C względem okresu 1850-1900 dla wszystkich scenariuszy RCP poza scenariuszem RCP2.6. Jest prawdopodobne że przekroczy ona 2C dla scenariuszy RCP6.0 i RCP8.5 i bardziej prawdopodobna niż nie że przekroczy 2C dla scenariusza RCP4.5. Ocieplenie będzie kontynuowało poza 2100r dla wszystkich scenariuszy poza RCP2.6. Ocieplenie będzie cały czas prezentowało zmienność w skalach rocznych do dekadalnych i nie będzie regionalnie jednorodne.
 • Zmiany w globalnym cyklu hydrologicznym w odpowiedzi na ocieplenie w XXIw nie będą jednorodne. Różnice w opadzie pomiędzy mokrymi i suchymi rejonami oraz pomiędzy mokrymi i suchymi sezonami będzie większy, ale regionalnie mogą wystąpić różnice
 • Ocean globalny będzie się dalej ogrzewał w XXIw. Ciepło będzie transportowane od powierzchni do głębokiego oceanu i wpłynie na cyrkulację oceaniczną
 • Jest bardzo prawdopodobne, że lód morski w Arktyce będzie zmniejszał zasięg i grubość i pokrywa śniegowa na półkuli północnej zmniejszy się XXIw wraz ze wzrostem temperatury globalnej. Objętość lodowców nadal będzie się zmniejszać
 • Globalny poziom oceanów będzie nadal wzrastał w XXIw. We wszystkich scenariuszach RCP tempo wzrostu poziomu morza bardzo prawdopodobnie przewyższy tempo obserwowane w latach 1971-2010 z powodu zwiększonego ogrzewania oceanów i zwiększonego ubytku masy lodowców i lądolodów.
 • Zmiany klimatu wpłyną na procesy cyklu węglowego w sposób który zaostrzy wzrost CO2 w atmosferze (wysoka ufność) Dalsza absorbcja węgla przez ocean spowoduje wzrost zakwaszenia oceanów.
 • Zakumulowane emisje CO2 w znacznym stopniu determinują średnie globalne ocieplenie do końca XXIw i poza. Większość efektów zmiany klimatu będzie odczuwalna przez wiele stuleci nawet jeśli emisje CO2 zostaną wstrzymane. To wyraża znaczący wielowiekowe zobowiązanie tworzone przez przeszłe, teraźniejsze i przyszłe emisje CO2.
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska