Adaptacja podczas COP19

COP19 360x300

Adaptacja jest jednym z dwóch filarów – obok mitygacji – Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu (ang. United Nations Framwork Conwention on Climate Change, UNFCCC) w związku z czym zajmuje ważne miejsce podczas odbywających się corocznie Konferencji Stron Konwencji i Protokołu z Kioto (ang. Conference of Parties, COP). Podczas COP19 w Warszawie przyjęto sześć decyzji związanych z wdrażaniem globalnych działań adaptacyjnych oraz dyskutowano nad rolą adaptacji w nowym porozumieniu klimatycznym, które ma zostać podpisane w 2015 r., a wejść w życie w 2020.

 COP19 podkreślił znaczenie adaptacji w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz potwierdził wagę opracowywania i wdrażania narodowych planów adaptacyjnych (ang. National Adaptation Plans, NAP). Wezwano Strony oraz organizacje międzyrządowe i pozarządowe do zwiększenia wsparcia finansowego oraz technicznego dla NAP.

 Jedną z ważniejszych decyzji – szczególnie dla państw najuboższych i małych krajów wyspiarskich – było ustanowienie Warszawskiego międzynarodowego mechanizmu ds. strat i szkód (ang. Loss and Damage), za którego funkcjonowanie będzie odpowiadał komitet wykonawczy. Funkcje mechanizmu to m.in.: zwiększania wiedzy nt. zarządzania ryzykiem w sytuacjach katastrof naturalnych; zbieranie, przetwarzanie i zarządzanie danymi, zwiększanie dostępu do danych (szczególnie trudne wyzwanie w przypadku państw najsłabiej rozwiniętych); identyfikowanie luk w istniejących już metodach radzenia sobie z loss and damage; dzielenie się dobrymi praktykami i wiedzą; zwiększanie koordynacji między działaniami pod Konwencją UNFCCC i poza Konwencją (jak np. pomoc humanitarna, regionalne centra ubezpieczeń od katastrof naturalnych); wypracowywanie rekomendacji dla instytucji finansowych, zwiększanie wsparcia technologicznego. Mechanizm i sposoby jego działania zostaną w pełni dopracowane w roku 2014 i zatwierdzone przez następny COP w Limie (Peru).

 W Warszawie przedłużono działanie Nairobi work programme (NWP), którego głównym celem jest dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami z zakresu adaptacji i rozwoju odpornego na zmiany klimatu (ang. climate resilient growth). Tematy priorytetowe NWP na następne 3 lata to ekosystemy, osiedla ludzkie, zasoby wodne oraz zdrowie.

Dużym sukcesem było także zebranie około 100 mln USD na zasilenie Funduszu Adaptacyjnego, który wspiera projekty adaptacyjne w krajach rozwijających się. Fundusz ten został utworzony podczas COP14 w Poznaniu .

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska