W Bonn o pomocy w radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu

Logo UNFCCC

Trwa pierwsze posiedzenie Komitetu Wykonawczego ds. Loss and Damage (Mechanizm Strat i Szkód). Mechanizm ten został utworzony podczas ubiegłorocznej konferencji COP19 w Warszawie w celu pomocy państwom rozwijającym się w radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu. Spotkanie otworzyli wiceminister Marcin Korolec, Prezydent COP19 oraz Sekretarz Wykonawcza Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu Christiana Figueres.

Za funkcjonowanie Mechanizmu będzie odpowiadał Komitet Wykonawczy. Podczas spotkania w Bonn trwa pierwsze jego posiedzenie. Uczestnicy dyskutują m.in. o głównych zadaniach Komitetu na najbliższe miesiące, tj. wypracowaniu szczegółowego, dwuletniego programu prac.

Podczas inauguracji posiedzenia Komitetu minister Korolec podkreślił:

Warszawski Międzynarodowy Mechanizm Strat i Szkód ma do odegrania kluczową rolę w międzynarodowych  wysiłkach na rzecz wsparcia krajów rozwijających się w radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu. Aby mógł on spełnić swoje zadanie, potrzebna jest dalsza ścisła współpraca między wszystkim uczestnikami procesu negocjacji klimatycznych. Dlatego zachęcam wszystkich Państwa do pomocy przy opracowaniu, zgodnie z mandatem konferencji COP19 , skutecznego i trwałego dwuletniego planu pracy Mechanizmu. Liczę na Państwa  wsparcie merytoryczne, wiedzę i doświadczenie.

Warszawski Międzynarodowy Mechanizm Strat i Szkód (Loss and Damage) został utworzony podczas konferencji COP19 w Warszawie.  Jego głównym zadaniem jest wypracowanie długoterminowych, trwałych i skutecznych rozwiazań w odpowiedzi na  straty i szkody  wynikające ze zmian klimatu. Mechanizm to szczególne osiągnięcie szczytu w Warszawie, gdyż państwa najbardziej narażone zabiegały o jego utworzenie od samego podpisania Konwencji Klimatycznej, czyli od ponad 20 lat.

Uczestnicy spotkania w BONN Uczestnicy spotkania w BONN

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska