Projekt Ministerstwa Środowiska – powstaną miejskie plany adaptacji do zmian klimatu

2015-02-10 prezentacja startowa

O zrównoważonym rozwoju miast i konieczności ich adaptacji do zmian klimatu rozmawiali dziś przedstawiciele m.in.:  Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz samorządowcy. Spotkanie zainaugurowało projekt dotyczący adaptacji do zmian klimatu w miastach, który zostanie zrealizowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Projekt jest realizacją wskazań Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu (SPA 2020), pierwszego rządowego dokumentu będącego odpowiedzią na wyzwania w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Głównym celem spotkania była prezentacja najważniejszych założeń projektu oraz zaproszenie przedstawicieli polskich miast do współpracy w jego realizacji.

W wystąpieniu otwierającym spotkanie minister środowiska Maciej Grabowski podkreślił rolę miast w polityce adaptacyjnej jako obszarów szczególnie narażonych na negatywne skutki zmian klimatu.

Powodzie, susze, wysokie temperatury i związane z nimi konsekwencje zagrażają ludności i infrastrukturze miast, szczególnie tych dużych. Konieczność adaptacji do zmian klimatu stanowi wielkie wyzwanie dla ich włodarzy. Dlatego chciałabym Państwa zaprosić do współpracy. Planujemy skoordynować i sfinansować ze środków Unii Europejskiej projekt, w ramach którego powstaną miejskie plany adaptacyjne zawierające propozycje konkretnych działań chroniących przed zmianami klimatu.

Projekt skierowany jest do największych miast Polski. Jego celem jest stworzenie planów adaptacyjnych zawierających propozycje rozwiązań zwiększających odporność na zmiany klimatu. Finansowanie tych działań będzie odbywać się poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Fundusze Operacyjne oraz dzięki środkom z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

We współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju poczyniliśmy już wstępne przygotowania do realizacji tego projektu. Dołożyliśmy starań, aby w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz w programach regionalnych możliwe było wsparcie zarówno opracowania planów adaptacji, jak i wynikających z nich inwestycji. Ponadto, jako resort środowiska zapewniamy możliwość finansowania działań adaptacyjnych w ramach systemu funduszy środowiskowych.

– Liczę, że przedsięwzięcie, które dziś prezentujemy, spotka się z Państwa zainteresowaniem. Wspólnie możemy zrobić więcej, uzyskując efekt synergii i istotnie zwiększając odporność polskich miast  na zachodzące zmiany klimatu – dodał minister Grabowski.

W spotkaniu uczestniczył także Marcin Korolec, wiceminister środowiska, Waldemar Sługocki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Stronę samorządową reprezentowali prezydenci i pracownicy urzędów miejskich.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu niosą realne i wymierne skutki społeczno-gospodarcze dla państw i miast. W przypadku Polski straty przypisywane zmianom klimatu powstałe w latach 2001-2010 wyniosły ok. 54 mld zł. Podjęcie działań adaptacyjnych jest konieczne, aby uniknąć kolejnych strat.

Odpowiedzią Polski na wyzwania klimatyczne było przyjęcie przez Radę Ministrów w październiku 2013 r. Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (SPA 2020). Jest to pierwszy polski dokument strategiczny, bezpośrednio dotyczący kwestii adaptacji, która – obok mitygacji, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych – stanowi podstawę polityki klimatycznej. Plan wyznacza ramy dla działań ogólnokrajowych, jednocześnie wyraźnie wskazuje wagę lokalnego wymiaru adaptacji.

Kwestia adaptacji w miastach jest jednym z kluczowych priorytetów SPA 2020. Z tego względu strategia zawiera rekomendację, aby do 2020 r. we wszystkich miastach w Polsce liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców zostały przygotowane lokalne plany adaptacyjne. Powinny one zawierać specyficzną dla danego miasta analizę wrażliwości na zmiany klimatu oraz pakiet działań adaptacyjnych.

Przedstawicieli miast chcących uzyskać więcej informacji o projekcie prosimy o kontakt pod adresem:

adaptacja@mos.gov.pl

Dodatkowe informacje

Koncepcja i zakres projektu „Przygotowanie lub aktualizacja planów adaptacji do zmian klimatu w miastach” – tutaj.

Wcześniejsze informacje o miejskich planach adaptacji – tutaj.

 

13/02/2015

 • Koncepcja projektu MS
  Ściągnij
 • Prezentacja NFOSiGW - pozyskiwanie srodków
  Ściągnij
 • NFOSiGW - Mayors Adapt
  Ściągnij
 • Zrównowazony rozwój miast a wyzwania klimatyczne w kontekscie Krajowej Polityki Miejskiej
  Ściągnij
 • Program spotkania_12 lutego
  Ściągnij
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska