Publikacja „Podręcznika adaptacji dla miast”- przygotowanie Miejskich Planów Adaptacji

Okładka podręcznika adaptacji dla miast

Urbanizacja jest dziś zjawiskiem obserwowanym globalnie, a zgodnie z przewidywaniami proces ten przez dynamiczne ruchy populacji w kierunku miast będzie znacznie przybierał na sile. Z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu urbanizacja może być w zależności od strategii zarządzania i zastosowanych rozwiązań postrzegana zarówno jako problem jak i szansa. W związku z niejednoznacznym charakterem zmian jakie pociągają za sobą fluktuacje klimatyczne, kluczowy dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju miast jest właściwy wybór polityki,  uwzględniający zależności pomiędzy infrastrukturą a czynnikami pogodowymi.   Brak uwzględnienia  zmian częstotliwości i intensywności zjawisk atmosferycznych w procesie planowania inwestycji może skutkować stratami skutecznie osłabiającymi stabilny rozwój regionów i przez to wpływającymi negatywnie na rozwój całego kraju.

Aby pomóc przedstawicielom władzy lokalnej oraz przedsiębiorcom w podejmowaniu optymalnych decyzji uwzględniających wpływ postępujących zmian klimatycznych, w Ministerstwie Środowiska opracowano  „Podręcznik adaptacji dla miast”. Dokumentu ten zawiera wytyczne do przygotowania Miejskich Planów Adaptacji (dalej MPA) do zmian klimatu dostosowanych do lokalnych uwarunkowań i potrzeb.

Podręcznik opisuje poszczególne etapy przygotowania MPA, od rozpoczęcia tego procesu aż po wypracowanie systemu monitoringu i ewaluacji skuteczności proponowanych rozwiązań. Zawiera również szereg wskazówek i opisów dotyczących inwestycji podjętych zarówno w Polsce jak i na świecie mających na celu przystosowanie infrastruktury do zmian klimatycznych. Mogą one stać się inspiracją w poszukiwaniu najbardziej odpowiednich środków ograniczania negatywnego wpływu zmian klimatycznych.  Dodatkowo znajdą w nim Państwo  informacje na temat dostępnych źródeł poruszających tematykę adaptacji do zmian klimatu w miastach.

Podręcznik można pobrać klikając w obrazek poniżej:

okładka linkująca do podręcznika

https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/Podręcznik-adaptacji-dla-miast1.pdf

16/09/2015

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska