Informacja o środkach finansowych wspomagających projekty z dziedziny adaptacji do zmian klimatu na lata 2014 – 2020

Zielony znak euro

Program Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ 2014 – 2020)

1. Program krajowy: 

Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym Adaptacja do Zmian Klimatu – 3 508 174 166 Euro

Priorytet Inwestycyjny 5.2 – Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami

Cele szczegółowe

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zwiększenia ilości retencjonowanej wody oraz zwiększenia sprawności przeprowadzania i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

 Przewiduje się wsparcie następujących obszarów m.in.:

 • opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych wymaganych prawem unijnym lub krajowym lub przewidzianych w Strategicznym planie adaptacji dla obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, w tym opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców;
 • poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy:
  • projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji (np: renaturyzacja przekształconych cieków wodnych, obszarów zalewowych oraz obszarów wodnobłotnych);
  • kontynuacja wsparcia dla projektów z zakresu małej retencji realizowanych w perspektywie finansowej 2007 – 2013 (realizowanych na obszarze więcej niż jednego województwa);
  • budowa i modernizacja urządzeń wodnych – pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności inwestycji z wymogami prawa UE, w tym uwzględnieniem ich w dokumentach strategicznych spełniających wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy Powodziowej;
 •  zabezpieczenie przez skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie wrażliwych:
  • zagospodarowanie wód opadowych (w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą). W szczególności na obszarach miejskich;
  • ochrona brzegów morskich w szczególności przy zastosowaniu metod przyrodniczych lub metod hydrotechnicznych wspartych metodami przyrodniczymi opartymi na ochronie biotechnicznej, z uwzględnieniem potrzeby zachowania naturalnych procesów dynamiki brzegowej.
 • działania wspierające:
  • rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń oraz wsparcie;
  • systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii, w celu zwiększenia zdolności reagowania na poszczególne rodzaje zagrożeń, uwzględnionych m.in. w Raporcie o Zagrożeniach Bezpieczeństwa Narodowego;
  • wsparcie systemu monitorowania środowiska;
  • działania informacyjno-edukacyjne na temat zmian klimatu i adaptacji do nich skierowane do ludności terenów objętych zagrożeniami zmian klimatu i poważnych awarii, a także do instytucji i samorządów odpowiedzialnych za realizację założeń CT5 w zakresie wymaganym prawem;
  • tworzenie bazy wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich.

 Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, jednostek naukowych, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Główną grupą docelową są indywidualni użytkownicy korzystający z zasobów środowiska.

 Dotacja

Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu: 85%,

Maksymalny % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa i innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)(%):

 • organy władzy, administracji rządowej – 100%, w zakresie projektów realizujących zadania Skarbu Państwa,
 • pozostali beneficjenci: 85%,
 • minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych.

 2. Regionalne Programy Operacyjne Województw na lata 2014 – 2020

Przedsięwzięcia wspierane ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w tych programach są ujęte w Osiach Priorytetowych Ochrona Środowiska.

Realizowane działania dotyczące Adaptacji do Zmian Klimatu mają na celu zwiększenia odporności na klęski żywiołowe i niekorzystne zjawiska pogodowe.

Proponowane typy projektów:

 • rozwój różnych form małej retencji;
 • inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe;
 • rozwój systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.

II Program LIFE

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska .

Program LIFE – program działań na rzecz środowiska i klimatu (2012 – 2020) został ustanowiony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w dniu 11 grudnia 2013 r. Obecny Program LIFE jest kontynuacją Programu LIFE+ z lat 2007 – 2013.

Wdrażania programu zostało podzielone na dwa okresy rozliczeniowe, w ramach których będą przyjmowane tzw. Wieloletnie Programy Prac, w ramach których KE definiuje ramy wdrażania LIFE w danym okresie.

I Wieloletni Program Prac na lata 2014 – 2017 – zatwierdzony i obowiązujący

II Wieloletni Program Prac będzie obowiązywał w latach 2018 – 2020

Dla podprogramu na rzecz klimatu określone zostały następujące obszary działania:

 • łagodzenie skutków zmiany klimatu;
 • dostosowanie się do skutków zmian klimatu;
 • zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

Program LIFE zarządzany jest przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenie do składania wniosków. Beneficjentem Programu LIFE może być każdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne). W celu zwiększenia szans na pozyskanie finansowania  projektów prowadzonych przez Komisję Europejską zaleca się nawiązanie kontaktu z partnerem z innego kraju UE zainteresowanego także rozwiązaniem interesującego nas problemu i zgłoszenie wspólnego wniosku lub podłączenie się do wniosku  przygotowywanego przez instytucję z innego kraju UE. Całkowity budżet Programu LIFE na lata 2014 – 2020 wynosi 3 456 mln euro w tym na działania na rzecz klimatu – 864 mln euro. Budżet przewidziany na finansowanie projektów w perspektywie finansowej 2014 – 2017 wynosi 449 mln euro na podprogram działań na rzecz klimatu.

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE i jako taki spełnia następujące funkcje:

 • konsultacja wniosków o dofinansowanie z KE w ramach Programu LIFE oraz ocena ich kompletności;
 • współpraca z Komisją Europejską, w tym reprezentowanie Polski na forum Komitetu Sterującego LIFE;
 • działania promocyjne oraz informowanie społeczeństwa o Programie LIFE w celu dofinansowania działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu;
 • wspieranie Wnioskodawców w przygotowaniu wniosków m.in. poprzez szkolenia i konsultacje.

W celu współfinansowania ze środków krajowych przedsięwzięć, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu LIFE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzył specjalny Program priorytetowy. Dzięki temu Beneficjent może łącznie ze środków KE i NFOŚiGW uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia nawet do wysokości 95% kosztów kwalifikowanych.

Każdego roku termin przyjmowania wniosków do NFOŚiGW oraz do KE publikowany jest wraz z formularzami wniosków. Termin naboru wniosków w roku 2016 do Programu LIFE do KE ustalono na okres od 19. maja do 7. września.

Dotychczas na działania w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu realizowany jest w Polsce Program ADAPTCITY – Klimatyczna Strategia dla Warszawy zgłoszony przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju. W Programie tym uczestniczą, oprócz Warszawy, Unia Metropolii Polskich i Miasto Stuttgart (Niemcy).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronach:

 1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: https://www.pois.gov.pl/media/14655/SzOOP_POIS_1_3_20160210.pdf [stan z 20.02.2016]
 2. Harmonogram planowanych w roku 2016 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014-2020: https://www.pois.gov.pl/media/13279/harmongram_2016_grudzien.pdf [stan na 20.02.2016.]
 3. Portal Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/ [stan na 20.02.2016]
 4. Program LIFE: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/ [stan na 20.02.2016]
 5. Koszty kwalifikowane: https://pl.wikipedia.org/wiki/Koszty_kwalifikowalne [stan na 20.02.2016]

14/04/2016

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska