Skuteczna adaptacja do wzrastającego zagrożenia powodziami w Europie – badania Wspólnego Centrum Badawczego

Powódź

W ramach prac Wspólnego Centrum Badawczego KE „Joint Research Centre”1 przeprowadzona badania, w ramach których analizuje się korzyści związane z zastosowaniem różnych metod przygotowania na zagrożenie powodziowe w Europie. Są to poniższe metody:

  • podnoszenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych
  • zwiększanie retencji na powierzchnia zabudowanej
  • redukcja wrażliwości
  • relokacja obiektów zagrożonych

Wszystkie prognozy oraz obecne obserwacje wskazują na znaczny wzrost zagrożenia ze strony powodzi, stąd prowadzonych jest wiele analiz badających poszczególne metody adaptacyjne. Jednym z najważniejszych wniosków jakie udało się do tej pory uzyskać jest stwierdzenie, że działania adaptacyjne polegające jedynie na podnoszeniu budowli zabezpieczających są rozwiązaniem chwilowym i nieskutecznym w dłuższej perspektywie czasu. Skuteczne zabezpieczenie przed negatywnym wpływem powodzi powinno być procesem uwzględniającym wszystkie opcje dostępne dla danego regionu rozpatrywane w odniesieniu do zlewni cieku, nie zaś do jego fragmentów.

Adaptacja do wzrastającego zagrożenia powodziami w Europie powinna być oparta głownie na redukowaniu wpływu a nie zapobieganiu występowania

Głównym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest stwierdzenie że lepszy skutek przynosi ograniczanie negatywnego wpływu powodzi, a nie zapobieganie jej wystąpienia. Przez to działaniami faworyzowanymi przez JRC są np. relokacja i działania oparte na zmniejszaniu szkód (np. Tworzenie pływających budynków).

Scenariuszem klimatycznym wykorzystanym w badaniu jest RCP8.5, który zakłada wysokie stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze i przewiduje wzrost temperatury o 4°C do końca tego wieku. Okresem bazowym są lata 1976-2005, natomiast korzyści z implementacji działań adaptacyjnych zostały określone dla lat 2006-2100.

Wykres przedstawiający Estymacje roczną populacji ogarniętej zagrożeniem powodziowym związanym ze zmianami klimatycznymi w przypadku zastosowania działań adaptacyjnych oraz braku działań.

Rys. 1 Estymacja roczna populacji ogarniętej zagrożeniem powodziowym związanym ze zmianami klimatycznymi w przypadku zastosowania działań adaptacyjnych (czerwony) oraz braku działań (szary).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie: http://phys.org/news/2016-03-europe-aim-impact.html#nRlv

1. Joint Research Centre – Wspólne Centrum Badawcze , jest Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej, w skład którego wchodzi siedem instytutów naukowych zlokalizowanych w pięciu państwach członkowskich Unii Europejskiej: Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii

11/05/2016

 

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska