Raport EEA „Miejska adptacja do zmian klimatu w Europie 2016 – Przemiana miast w zmieniającym się klimacie”

Okłada raportu o adaptacji miast

Raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) koncentruje się na stanie obecnym i działaniach w dziedzinie adaptacji miast do zmian klimatu oraz ocenia postęp osiągnięty od czasu pierwszego sprawozdania EEA w 2012 roku w kontekście aktualnych wyzwań: czy obecne działania prowadzą do stworzenia atrakcyjnych, odpornych na ekstrema klimatyczne miast, a jeśli nie, to jakie działania są wymagane?

Pokrótce zreferowane zostały potencjalne wpływy jakie zmiany klimatu mogą wywołać na czynnikach społeczno-ekonomicznych, takich jak np. starzenie się społeczeństwa, migracje czy eksurbanizacja. Omówione zostały również  podejścia do adaptacji miejskiej: zaradne (coping), przyrostowe (incremental) i przemiany (transformative), z których ostatnie ma wpływać na długotrwałe i skuteczne przystosowanie miasta do zmian klimatycznych, a dwa pierwsze są formą łagodzenia zachodzących zmian i ekstrem pogodowych.

Głównym celem raportu jest wsparcie w zakresie weryfikacji i dostosowania miejskich działań adaptacyjnych dla samorządów. Jest to jednocześnie źródło informacji dla regionalnych, krajowych oraz europejskich instytucji na temat zmian klimatu i ich skutków dla miast.

Raport prezentuje również działania adaptacyjne i dobre praktyki zastosowane w wielu europejskich miastach np. Bolonii (Włochy), Bilbao (Hiszpania), Eferdingen (Austria), gmin regionu doliny Emscher (Niemcy) i paru innych.

 Link do pełnego raportu: http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016

07/09/2016

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska