Category Archives: Aktualności Str.Główna

Porozumienie klimatyczne podpisane

Logo COP21

W Paryżu, podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21), 195 krajów przyjęło porozumienie klimatyczne. „To ambitna umowa. Głównym jej celem jest zatrzymanie do końca wieku globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 st. Celsjusza” – mówi … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , , , , | No Comments

COP21: Raport dotyczący odpowiedzi miast na zmiany klimatyczne

zdjęcie miasta

Miliony ludzi żyjących w miastach odczuwają skutki zmian klimatycznych. Fale upałów, powodzie i podtopienia, a w niektórych przypadkach również osuwiska i sztormy stwarzają zagrożenie dla mieszkańców i infrastruktury miejskiej. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na codzienne życie mieszkańców, transport, zabudowania … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , | No Comments

Przygotowanie do konferencji dot. zmian klimatu COP21 w Paryżu

Logo COP21

Pomimo obaw po największym zamachu terrorystycznym w stolicy Francji, Paryż będzie gościł ponad 140 światowych liderów na 21 Konferencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej zmian klimatycznych. W komunikacie prasowym Rady Unii Europejskiej z 18 września zostało podkreślone fundamentalne znaczenie konferencji paryskiej w … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , | No Comments

Publikacja poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Okładka poradnika przgotowania inwestycji

„Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” został przygotowany przez Departament Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska. Duży wkład w opiniowanie Poradnika wniosły Prace Grupy Pilotażowej Poradnika, w tym … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , | No Comments

Ceremonia podpisania Porozumienia Burmistrzów w ramach Covenant of Mayors & Mayors Adapt

Zdjęcie sali podczas spotkania Mayors Adapt

W dniu 15 października tego roku w Brukseli odbyła się uroczystość podpisania porozumienia między burmistrzami reprezentującymi zarówno małe miasta jak i największe Europejskie metropolie. Grupa zwana dalej Porozumieniem Burmistrzów (Covenant of Mayors) została powołana do życia po przyjęciu przez Komisje … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , , , , , | No Comments

Woda – wyzwanie miast XXI wieku

ikona kropla wody

Niski poziom wód w rzekach, podtopienia oraz rosnąca ilość ścieków- wygląda na to, że dzisiaj głównym wrogiem dużych miast jest woda. Uciążliwość zjawisk związanych ze zmiennością opadów  jest dodatkowo wzmacniana przez postępującą urbanizację oraz zwiększanie udziału powierzchni zasklepionej w tkance … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , | No Comments

Publikacja „Podręcznika adaptacji dla miast”- przygotowanie Miejskich Planów Adaptacji

Okładka podręcznika adaptacji dla miast

Urbanizacja jest dziś zjawiskiem obserwowanym globalnie, a zgodnie z przewidywaniami proces ten przez dynamiczne ruchy populacji w kierunku miast będzie znacznie przybierał na sile. Z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu urbanizacja może być w zależności od strategii zarządzania i … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , | No Comments

Podatnośc Polski na zmiany klimatyczne w świetle raportu NIK

a1

Obszar Polski należy zaliczyć do grupy krajów europejskich o dużym klimatycznym ryzyku. Wspólną cechą notowanych w Polsce niekorzystnych dla wszystkich jej sektorów zjawisk atmosferycznych jest duża ich zmienność czasowa i przestrzenna. W miarę postępujących zmian klimatycznych nasila się ich częstość … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , , | No Comments

Zmiany klimatu odpowiedzialne za duże straty z powodu susz

mapa susze

Europa boryka się obecnie z problemem suszy. Według obliczeń technicznego centrum naukowego Unii Europejskiej Join Research Centre, susze które miały miejsce w ciągu ostatnich 30 lat w Europie przyniosły starty szacowane na 100 mld euro. Według dostępnych prognoz oraz obserwacji … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , , , , | No Comments

Społeczne następstwa łagodzenia powodzi

człowiek i woda

Jednym z następstw zmian klimatycznych jest zwiększenie częstotliwości oraz nasilenia powodzi w nadchodzących latach. Aby zwiększyć efektywność łagodzenia skutków powodzi należy uwzględniać ich wpływ na społeczeństwo  nie tylko zaś ograniczać straty ekonomiczne które są tego następstwem. Zwiększenie natężenia nawalnych deszczy … Continue Reading

Posted in Aktualności, Aktualności Str.Główna | Tagged , , , , , | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska