Category Archives: Bez kategorii

rfwa fdas gasg asdgws d

Posted in Bez kategorii | No Comments

Najczęściej zadawane pytania

Posted in Bez kategorii | No Comments

Strona w przygotowaniu

Posted in Bez kategorii | No Comments

Województwo podkarpackie

Województwo Podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej części kraju z dominacją terenów górskich. Rolnictwo na Podkarpaciu cechuje się dużym rozdrobnieniem agrarnym, nadmierną siłą roboczą i niską towarowością produkcji pomimo jednych z najlepszych gleb w kraju. Region nastawiony jest również na przemysł, … Continue Reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , | No Comments

Województwo świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie położone należy do najczystszych ekologicznie obszarów kraju. Około 1/3 powierzchni to lasy 2/3 to użytki rolne. Dobry stan środowiska pozwala na produkcję ekologiczną, mimo tego większą część gruntów rolnych stanowią tereny nie eksploatowane rolniczo. Poza rolnictwem przemysł opiera … Continue Reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , | No Comments

Województwo małopolskie

Województwo Małopolskie cechuje się ogromnym zróżnicowaniem środowiska. Teren ma charakter wyżynny i górski. Podstawą gospodarki jest przemysł tradycyjny (m. in. górnictwo, hutnictwo). Rolnictwo charakteryzuje się dużym rozproszeniem agrarnym oraz dużą liczbą gospodarstw. Liczba ludności systematycznie się zwiększa dzięki wysokiemu przyrostowi … Continue Reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , | No Comments

Województwo opolskie

W gospodarce województwa opolskiego istotną rolę odgrywa przetwórstwo przemysłowe, rolnictwo i rybactwo oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plony zbóż, rzepaku, buraków cukrowych oraz produkcja mleka należą do najwyższych w kraju. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym … Continue Reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , | No Comments

Województwo dolnośląskie

Województwo dolnośląskie leży w południowo – zachodniej Polsce, charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu i dzieli się na dwie strefy: nizinną na północy i północnym wschodzie oraz górską na południu. Na terenie województwa występują bogate i różnorodne złoża wód mineralnych i … Continue Reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , | No Comments

Województwo lubelskie

Obszar województwa w całości leży w dorzeczu Wisły. Lubelskie charakteryzuje się najwyższymi w kraju wskaźnikami udziału produkcji rolnej w stosunku do innych sektorów gospodarki.  Województwo należy do słabo zaludnionych i słabo zurbanizowanych, cechuje go najrzadsza w Polsce sieć miast. Lubelszczyznę … Continue Reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , | No Comments

Województwo łódzkie

Województwo łódzkie jest ma charakter przemysłowo-rolniczy. Lesistość należy do najniższych w kraju, a problemem jest duże rozdrobnienie kompleksów oraz słaby poziom zagospodarowania lasów prywatnych.  Region nie posiada dużej liczby rzek i cieków wodnych, natomiast jest bogaty w wody podziemne. Na … Continue Reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska