Category Archives: Bez kategorii

Województwo lubuskie

Zachodnia granica województwa pokrywa się z odcinkami dwóch rzek – Odry i Nysy Łużyckiej, a przez województwo przepływa kilka innych większych polskich rzek ( Warta, Bóbr, Noteć).  Województwo charakteryzuje się relatywnie dużymi i bogatymi zasobami kapitału przyrodniczego. Wskaźnik lesistości  znacznie … Continue Reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , | No Comments

Województwo kujawsko-pomorskie

Region charakteryzuje się bogatą siecią hydrograficzną, a główną rzeką jest Wisła. Północna część  odznacza się rozległością obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, z kolei w części południowej dominują tereny użytkowane rolniczo. W strukturze gospodarczej przeważają stosunkowo szybko rozwijające się usługi oraz … Continue Reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , | No Comments

Województwo zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie leży cechuje się wysoką powierzchnią obszarów zalesionych i dużym nasyceniem wodami powierzchniowymi. Jest charakterystyczne ze względu na bogactwo przyrodnicze regionu. Zachodniopomorskie rolnictwo wyróżnia stosunkowo duża powierzchnia gospodarstw oraz ukierunkowanie głównie na produkcję zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych. Podobnie … Continue Reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , | No Comments

Województwo warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie cechuje się urozmaiconą rzeźbą terenu oraz znaczą lesistością i różnorodnością form morfologicznych w tym jezior. Jest to region o wybitnych walorach turystycznych i rekreacyjnych. Głównie działy gospodarki to turystyka, produkcja żywności, przemysł drzewny oraz produkcja maszyn. Koszty produkcji … Continue Reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , | No Comments

Województwo podlaskie

Województwo Podlaskie położone jest w w strefie nizinnej i niemal w całości w dorzeczu Wisły. Do sieci hydrograficznej wliczają się również liczne jeziora. Region ma niezwykłe walory przyrodnicze, z tego względu duża część obszarów objęta jest siecią NATURA2000. Województwo charakteryzuje … Continue Reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , | No Comments

Województwo wielkopolskie

Województwo wielkopolskie jest regionem o dużym potencjale przyrodniczym i gospodarczym. Obszary chronione zajmują około 1/3 powierzchni, a 1/4 stanowią lasy. Rolnictwo jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki, a produkcja zwierzęca jest jedną z najliczniejszych w kraju. W ostatniej dekadzie dynamicznie … Continue Reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , | No Comments

Województwo pomorskie

Województwo Pomorskie położone jest w północnej, nadmorskiej części Polski. Do branż szczególnie rozwiniętych w regionie zalicza się m.in. petrochemiczną, elektromaszynową oraz turystykę, a samo położenie stwarza szereg szans związanych z gospodarczym wykorzystaniem zasobów morskich. Pomorskie wyróżnia się najwyższym przyrostem naturalnym, … Continue Reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , | No Comments

Województwo śląskie

Województwo Śląskie położone jest w dorzeczu Wisły, Odry i Warty. Jest to najbardziej zurbanizowany region Polski, będący węzłem transportowym o znaczeniu międzynarodowym. Obszar cechuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu obejmują doliny rzek, wyżyny, podgórza oraz góry. Stan środowiska jest tu mocno … Continue Reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , | No Comments

Województwo mazowieckie

Województwo Mazowieckie jest największe i najludniejsze w kraju. Mazowsze należy do regionów o niskiej lesistości z dominującym udziałem lasów produkcyjnych. Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta z Wisłą jako rzeką dominującą. Sektor rolniczy obejmuje 2/3 powierzchni i jest na rozwiniętym poziomie. … Continue Reading

Posted in Adaptacje, Bez kategorii | Tagged , | No Comments

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest Twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij blogowanie!

Posted in Bez kategorii | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska