Category Archives: Sektory

Energetyka

15

Wpływ zmian klimatu na sektor energetyczny Wpływ warunków klimatycznych na sektor energetyki w ujęciu całościowym jest bardzo zróżnicowany, dlatego jego przedstawienie wymaga wyodrębnienia i omówienia trzech zagadnień: zmian warunków dystrybucji energii elektrycznej, zmian zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło, zmian … Continue Reading

Posted in Sektory | No Comments

Budownictwo

4

Wpływ zmian klimatu, na infrastrukturę budowlaną – jej wrażliwość i możliwości adaptacji Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury – w tym sektora budownictwa – może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy będą uwzględnione czynniki klimatyczne. Ocena wpływu zmian klimatycznych wykorzystuje jako poziom odniesienia dla … Continue Reading

Posted in Sektory | No Comments

Górnictwo

14

Polska pod względem wydobycia węgla kamiennego zajmuje 10. a pod względem wydobycia węgla brunatnego 8. miejsce na świecie oraz odpowiednio 1. i 3. miejsce w Unii Europejskiej. Dla Polski węgiel, będąc obecnie podstawowym źródłem pozyskiwania energii, stanowi gwarancję bezpieczeństwa energetycznego. … Continue Reading

Posted in Sektory | No Comments

Gospodarka wodna

5

Niezbędne działania w zakresie ochrony zasobów wodnych w zmienionych warunkach klimatycznych Analiza wpływu zmian klimatu na sektor „zasoby wodne i gospodarka wodna” w ramach projektu KLIMADA objęła ocenę oczekiwanych wpływów zmian klimatu na sektor (dla scenariuszy zmian klimatu dla okresu … Continue Reading

Posted in Sektory | No Comments

Obszary miejskie

13

Ocena obecnie obserwowanego wpływu zmian klimatu na gospodarkę przestrzenną. Zaburzeniom równowagi w systemie środowiska geograficznego wywołanym ocieplaniem się klimatu towarzyszą zmiany, które w sposób bezpośredni lub pośredni powinny być uwzględniane w gospodarowaniu przestrzenią. Dotyczą one wielu aspektów o charakterze horyzontalnym, … Continue Reading

Posted in Sektory | No Comments

Leśnictwo

6

Czynnikiem silnie różnicującym występowanie lasów w Polsce, obok warunków geologicznych i glebowych, są warunki klimatyczne. Obrazuje to regionalizacja przyrodniczo – leśna dzieląca Polskę na Krainy, Dzielnice i Mezoregiony przyrodniczo-leśne. Lasy w Polsce, ze zdecydowanie przeważającymi słabymi siedliskami borowymi, znalazły się … Continue Reading

Posted in Sektory | No Comments

Różnorodność biologiczna

12

Ochrona różnorodności biologicznej i obszarów Natura 2000 w świetle oczekiwanych zmian klimatu Wraz z postępującymi zmianami klimatu stajemy przed poważnym problemem utraty znaczących komponentów tworzących bioróżnorodność Polski. Problem zmian klimatu jest aktualnie wymieniany jako jeden z najpoważniejszych zagrożeń życia na … Continue Reading

Posted in Sektory | No Comments

Rolnictwo

7

Polityka adaptacji rolnictwa do zmian klimatu do roku 2070   ETAP 1 W rolnictwie polskim w ostatnich latach zaszły znaczące zmiany, tak pod wpływem transformacji ustrojowej po 1989 roku, jak również po 2004 roku pod wpływem Wspólnej Polityki Rolnej Unii … Continue Reading

Posted in Sektory | No Comments

Transport

11

Wpływ zmian klimatu, wrażliwość i adaptacja do zmian Prawidłowe funkcjonowanie sektora  transportu może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy będą uwzględnione czynniki klimatyczne. Ocena wpływu  zmian  klimatycznych wykorzystuje jako poziom odniesienia dla prognozowanych wartości klimatycznych wartości tych elementów, które obecnie stanowią … Continue Reading

Posted in Sektory | No Comments

Strefa wybrzeża

8

Zmiany wód przybrzeżnych i linii brzegowej Prognozowane zmiany klimatu mogą mieć bardzo negatywny wpływ na strefę brzegową w Polsce, a nawet spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu gospodarki morskiej. Oprócz wzrostu poziomu morza, do niekorzystnych przewidywanych zmian należy także wzrost liczby, siły … Continue Reading

Posted in Sektory | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska