Category Archives: Słownik

Zmiany klimatu

Przez zmiany klimatu rozumie się zmianę wartości średnich i/lub zmienności jego elementów, utrzymujące się przez dłuższy okres, najczęściej dziesięciolecia lub dłużej. Zmiany klimatu mogą być następstwem zarówno naturalnych procesów wewnętrznych, jak i wymuszenia zewnętrznego lub trwałych zmian antropogenicznych w składzie … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Zlewnia

Obszar, z którego wody spływają do jednego wspólnego zbiornika (rzeki, jeziora, bagna).

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Zintegrowana gospodarka zasobami wodnymi (IWRM)

Dominująca koncepcja gospodarowania zasobami wodnymi, która nie została jeszcze jednoznacznie zdefiniowana. IWRM opiera się na czterech zasadach, sformułowanych podczas Międzynarodowej Konferencji nt. Wody i Środowiska w Dublinie w 1992 roku: 1) słodka woda jest skończonym i czułym na zagrożenia zasobem, … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Zdolność adaptacyjna

Ogół możliwości, zasobów i instytucji danego kraju lub regionu, do wdrożenia efektywnych środków adaptacji.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Zalesianie

Sadzenie nowych lasów na terenach poprzednio niezalesionych (przez co najmniej 50 lat). Więcej na temat terminu las i związanych z nim pojęć, takich jak zalesianie, ponowne zalesianie i wylesianie patrz w raporcie IPCC w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Zakwit glonów

Reprodukcyjne, masowe wystąpienie glonów w jeziorach, rzekach lub oceanach.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Zachorowalność

Stopień występowania chorób lub innych dolegliwości zdrowotnych w społeczeństwie, biorący pod uwagę stopień zachorowań charakterystyczny dla wieku. Wskaźniki zachorowalności obejmują przypadki powszechnie występujących chorób chronicznych, stopień hospitalizacji, konsultacje w ramach opieki zdrowotnej podstawowej, dni zwolnienia chorobowego (tzn. dni nieobecności w … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Wzajemne korzyści

Korzyści płynące ze strategii wdrażanych z różnych powodów w tym samym czasie, przy założeniu, że większość strategii sprzyjających zapobieganiu emisji gazów cieplarnianych została opracowana na podstawie innych, równie istotnych przesłanek (związanych np. z celami rozwoju, zrównoważeniem i sprawiedliwością).

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Wypełnianie zobowiązań

Wypełnianie zobowiązań określa, czy i w jakim stopniu kraje stosują się do postanowień porozumienia. Wypełnianie zobowiązań zależy od wdrażania przyjętych strategii oraz od tego, czy stosowane są odpowiednie do nich środki. Wypełnianie zobowiązań jest stopniem, w jakim strony, których działanie … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Wylesianie

Przekształcenie lasu w teren niezalesiony. Więcej na temat terminu las i związanych z nim pojęć, takich jak zalesianie, ponowne zalesianie i wylesianie w raporcie IPCC w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (IPCC Report on Land Use, Land-Use … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska