Category Archives: Słownik

Wyginięcie

Wymarcie wszystkich przedstawicieli danego gatunku biologicznego.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Wtargnięcie wód słonych

Wypieranie słodkich wód powierzchniowych lub wód podziemnych przez nacierające wody słone, o większej gęstości. Zjawisko to występuje zazwyczaj na obszarach przybrzeżnych i estuariach z powodu mniejszego wpływu czynników lądowych (np. zmniejszonego odpływu i związanego z tym ponownego zasilania wód podziemnych, … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Wrażliwość klimatu

W raportach IPCC wrażliwość systemu klimatycznego w stanie równowagi odnosi się do zrównoważonej zmiany średniej rocznej globalnej temperatury przy powierzchni Ziemi będącej skutkiem podwojenia ekwiwalentnego stężenia dwutlenku węgla. Ze względu na ograniczenia obliczeniowe wrażliwość systemu klimatycznego w stanie równowagi w … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Wrażliwość

Stopień wrażliwości określa poziom, przy którym system ulega wpływom, zarówno korzystnym jak i niekorzystnym, wskutek zmienności klimatu lub zmianie klimatu. Efekt może być bezpośredni (np. zmiana wielkości plonów w stosunku do zmiany średniej temperatury, jej zmienności lub zakresu) lub pośredni … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Wezbranie sztormowe

Tymczasowe podniesienie poziomu morza w określonym miejscu, spowodowane ekstremalnymi warunkami meteorologicznymi (niskie ciśnienie atmosferyczne i/lub silne wiatry). Wezbranie sztormowe jest definiowane jako nadwyżka w stosunku do poziomu oczekiwanego, wynikającego jedynie ze zmienności pływowej w danym czasie i miejscu.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Użytkowanie gruntów i zmiany w użytkowaniu gruntów

Użytkowanie gruntów odnosi się do wszelkich planów, działań i podjętych kroków na danym terenie (zespół działań ludzkich). Pojęcie użytkowanie gruntów jest również używane do określenia społecznych i ekonomicznych cele gospodarowania terenem (np. koszenie, pozyskiwanie drewna i ochrona). Zmiany użytkowania gruntów … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Urbanizacja

Przekształcenie terenu ze stanu naturalnego lub zorganizowanego stanu naturalnego (takiego jak w przypadku terenów rolniczych) w tereny miejskie (miasta); proces, którego siłą napędową jest migracja ludności ze wsi do miasta, w wyniku której zwiększa się procent ludności mieszkającej w jednostkach … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Transfer technologii

Wymiana wiedzy, urządzeń wraz z oprogramowaniem, pieniędzy oraz towarów między zainteresowanymi stronami, która prowadzi do rozprzestrzeniania się technologii w celu adaptacji lub łagodzenia skutków. Określenie to zawiera zarówno dyfuzję technologii jak i współpracę technologiczną w kraju i na poziomie międzynarodowym.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Temperatura gleby

Temperatura gruntu przy powierzchni (zazwyczaj na głębokość 10 cm).

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Średni poziom morza

Średni poziom morza jest zazwyczaj definiowany jako średni względny poziom morza w okresie, takim jak miesiąc lub rok, wystarczająco długim, aby uśrednić zdarzenia krótkotrwałe, przejściowe takie jak fale lub pływy. Względny poziom morza jest mierzony przez pływomierz z uwzględnieniem terenu, … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska