Tag Archives: A-F

Fotosynteza

Proces, w wyniku którego rośliny zielone, glony i niektóre bakterie pozyskują dwutlenek węgla z powietrza (lub wodorowęglan z wody), aby wytworzyć węglowodany. Istnieje kilka sposobów fotosyntezy z różnymi implikacjami koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Fenologia

Dziedzina badań naturalnych, okresowo powtarzających się w systemach biologicznych zjawisk (np. etapy rozwoju, migracje) i ich związków z klimatem i zmianami sezonowymi.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Ewapotranspiracja

Proces parowania wody z powierzchni Ziemi i transpiracja roślinności.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Energochłonność

Energochłonność jest to stosunek wielkości wykorzystania energii do uzyskanych efektów gospodarczych lub fizycznych. Na poziomie krajowym energochłonność wyraża stosunek całkowitego zużycia energii pierwotnej lub wykorzystania energii finalnej do Produktu Krajowego Brutto. Na poziomie określonego rodzaju działalności można stosować również fizyczne … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Energia

Ilość dostarczonej pracy lub ciepła. Energia występuje pod różnymi postaciami i staje się użyteczna dla człowieka, jeżeli przepływa z jednego miejsca w drugie lub jeżeli zostaje przekształcona w inną postać. Energia pierwotna (zwana również źródłem energii) jest energią zawartą w … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Ekstremalne zjawisko pogodowe

Zjawisko rzadko występujące na danym terenie i w danej porze roku. Pojęcie „rzadkie” jest szerokie lecz ekstremalne zjawisko pogodowe występuje zazwyczaj tak rzadko, że mieści się w przedziale wartości 10-ego lub 90-ego percentyla zaobserwowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa lub rzadziej. Termin … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Ekosystem

Na ekosystem składają się dwa składniki: biocenoza – czyli ogół organizmów występujących na danym obszarze powiązanych ze sobą, biotop – czyli nieożywione elementy tego obszaru, a więc środowisko zewnętrzne. Wielkość ekosystemu może wahać się od bardzo małych powierzchni aż do … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Efektywność energetyczna

Stosunek użytecznej energii uzyskanej z systemu, procesu przemiany lub działalności, do  energii dostarczonej.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Efekt cieplarniany

Gazy cieplarniane skutecznie pochłaniają cieplne promieniowanie podczerwone, emitowane przez powierzchnię Ziemi, przez samą atmosferę i przez chmury. Atmosfera emituje promieniowanie we wszystkich kierunkach, w tym w dół w kierunku powierzchni Ziemi. A więc gazy cieplarniane zatrzymują ciepło przy powierzchni ziemi … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Działania, środki

Działaniami, środkami są technologie, procesy i praktyki zmniejszające emisje gazów cieplarnianych lub skutki poniżej oczekiwanego w przyszłości poziomu. Przykładami takich środków mogą być technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii, procesy minimalizujące produkcję odpadów, upowszechnianie transportu publicznego itp. Zobacz także: Polityka.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska