Tag Archives: G-L

Łagodzenie

Technologiczna zmiana lub zastąpienie, które zmniejszają zapotrzebowanie na surowce oraz ograniczają emisje na jednostkę produkcji. Mimo, że szereg społecznych, ekonomicznych i technologicznych strategii może prowadzić do redukcji emisji, w kontekście zmiany klimatu, łagodzenie oznacza wdrażanie polityki zmniejszającej emisje gazów cieplarnianych … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Las

Typ roślinności zdominowanej przez drzewa. Istnieje wiele definicji pojęcia „las”, odzwierciedlających znaczne różnice w warunkach biogeofizycznych, strukturze społecznej i gospodarce. Określone kryteria mają zastosowanie w Protokole z Kioto. Więcej na temat terminu las i związanych z nim pojęć pokrewnych, takich … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Koszty makroekonomiczne

Koszty mierzone zazwyczaj jako zmiany wzrostu Produktu Krajowego Brutto, względnie jako utrata dobrobytu lub spadek konsumpcji.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Koszty adaptacji

Koszty planowania, przygotowywania, ułatwiania i wdrażania środków adaptacji, w tym koszty pośrednie.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Koszt

Konsumpcja (wykorzystanie) zasobów, takich jak czas pracy, kapitał, materiały, paliwa itp., jako konsekwencja działania. W ekonomii wszystkie zasoby są wyceniane po kosztach alternatywnych, będących wartością najbardziej opłacalnego, alternatywnego ich wykorzystania. Koszty są definiowane w różny sposób i przy różnych założeniach … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Korzyści rynkowe netto

Oczekuje się, że zmiana klimatu, zwłaszcza umiarkowana, będzie miała zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na sektory rynkowe, o znacznym zróżnicowaniu między sektorami i regionami, zależnie od szybkości, jak i skali zmiany klimatu. Suma rynkowych korzyści i kosztów we wszystkich … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Korzyści z adaptacji

Uniknięte koszty związane ze szkodami lub odniesione korzyści z przyjęcia i wdrożenia działań adaptacyjnych.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Klimat

Klimat jest na ogół określany jako średnie warunki pogodowe lub bardziej rygorystycznie, jako statystyczny obraz średniej i zmienności odpowiednich wielkości w okresach trwających od miesięcy po tysiące i miliony lat. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Meteorologicznej klasycznym okresem uśredniania różnych … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Kierunek lub ścieżka rozwoju

Ewolucja w oparciu o zbiór technologicznych, ekonomicznych, społecznych, instytucjonalnych, kulturowych i biofizycznych cech charakterystycznych, które determinują interakcje między systemami ludzkimi i naturalnymi, obejmującymi profile produkcyjne i konsumpcyjne we wszystkich krajach w danym czasie. Alternatywne ścieżki rozwoju odnoszą się do różnych … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Infrastruktura

Podstawowe wyposażenie, narzędzia, jednostki produkcyjne, instalacje i usługi niezbędne do rozwoju i działania organizacji, miasta lub narodu.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska