Tag Archives: M-S

Średni poziom morza

Średni poziom morza jest zazwyczaj definiowany jako średni względny poziom morza w okresie, takim jak miesiąc lub rok, wystarczająco długim, aby uśrednić zdarzenia krótkotrwałe, przejściowe takie jak fale lub pływy. Względny poziom morza jest mierzony przez pływomierz z uwzględnieniem terenu, … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Śmiertelność

Stopień występowania zgonów w społeczeństwie; w obliczeniach śmiertelności bierze się pod uwagę stopień śmiertelności charakterystyczny dla wieku co umożliwia kalkulację oczekiwanej długości życia oraz zakres występowania przedwczesnych zgonów.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Standardy, normy

Zbiór reguł lub zasad dopuszczających do działania lub określających funkcjonowanie produktu (np. w zakresie oceny klasyfikacji, wymiarów, cech charakterystycznych, metod testowania i zasad użytkowania). Standardy produktu, technologii lub wykonania określają minimalne wymagania odnośnie produktów i technologii. Wprowadzone standardy nakładają obowiązek … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

System ludzki

Każdy system, w którym organizacje społeczne odgrywają główną rolę. Często, choć nie zawsze, pojęcie to jest synonimem społeczeństwa lub systemu społecznego, np. system rolniczy, system polityczny, system technologiczny, system gospodarczy; wszystkie zgodnie ze znaczeniem Czwartego Raportu Oceniającego, są systemami ludzkimi.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

System klimatyczny

System klimatyczny jest wysoce złożonym systemem. Składa się on z 5 głównych elementów: atmosfery, hydrosfery, kriosfery, powierzchni lądowej i biosfery, oraz z interakcji między nimi. System klimatyczny ewoluuje w czasie pod wpływem swojej własnej, wewnętrznej dynamiki a także z powodu … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Susza

W ogólnym znaczeniu susza jest „przedłużającym się brakiem lub wyraźnym niedoborem opadów”, „niedoborem objawiającym się deficytem wody dla niektórych działalności lub grup”, lub „okresem szczególnie suchej pogody pozbawionej opadów, powodującej poważne zachwianie równowagi hydrologicznej” (Heim, 2002). Susza rolnicza – odnosi … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Suchy region

Obszar lądowy z niskimi opadami, nieprzekraczającymi 250 mm rocznie.

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Stres wodny

Państwo znajduje się w stresie wodnym, jeżeli dostępne zasoby świeżej wody w odniesieniu do poboru tej wody stanowią ważną barierę rozwoju. Przy ocenach globalnych, dorzecza dotknięte stresem wodnym często charakteryzowane są dostępnością wód na osobę poniżej 1000 m3/rok (w oparciu … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Sprzężenie zwrotne klimatu

Mechanizm interakcji między procesami zachodzącymi w systemie klimatycznym nazywany jest sprzężeniem zwrotnym klimatu, jeśli rezultat procesu początkowego pociąga za sobą zmiany w drugim procesie, który z kolei wpływa na pierwszy. Pozytywne sprzężenie zwrotne polega na intensyfikacji procesu początkowego; negatywne zaś … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments

Skutki zagregowane

Wszelkie skutki wpływu zmian klimatu zebrane z sektorów i/lub regionów. Zagregowanie skutków wymaga wiedzy (lub przyjęcia założeń) na temat ich względnego znaczenia w różnych sektorach i regionach. Do mierników skutków zagregowanych należy np. ogólna liczba ludności dotkniętej zmianami lub całkowite … Continue Reading

Posted in Słownik | Tagged | No Comments
Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska