Development and application of mitigation and adaptation strategies

backbutton

Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon (UHI);
Program Operacyjny Europa Środkowa  zlecony przez Komisję Europejską, termin realizacji 2011-05-01 – 2014-04-30, Numer projektu: 3CE292P3

http://www.central2013.eu/nc/central-projects/approved-projects/funded-projects/?tx_fundedprojects_pi1[project]=94

Głównym celem projektu jest opracowanie struktury strategii i systemów wspomagania decyzji dla potrzeb zintegrowanego zarządzania lagunami na podstawie szerokiego rozpoznania procesów zachodzących na granicy ląd-morze, przy wykorzystaniu wspólnej płaszczyzny komunikacji nauka-polityka-użytkownik. Projekt będzie miał istotny wkład do Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej, Dyrektywy Siedliskowej, rekomendacji w ramach Zintegrowanego Zarządzania Strefą Brzegową (ICZM) oraz Dyrektywy w Sprawie Strategii Morskiej Unii Europejskiej.

Wykonawcy w Polsce: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Paweł Mariusz Milewski, Zofia Nowicka, Jakub Szmyd
Partner wiodący: Regional Agency of Environmental Protection in Emilia-Romagna, Włochy
Partner zagraniczny: Regional Agency for Environment Protection in Emilia-Romagna; Emilia Romagna Region. General Directorate Territorial and negotiated planning, agreements; Veneto Region – Territorial and Strategic Planning Department; CORILA.

UHI to międzynarodowy projekt realizowany w ramach Programu UE CENTRAL EUROPE, dedykowanego pogłębieniu współpracy regionalnej w Europie środkowej. Celem projektu UHI jest zbadanie Miejskiej Wyspy Ciepła w wybranych miastach regionu. Badania posłużą wypracowaniu strategii ograniczenia tego zjawiska oraz działań zabezpieczającymi przed jego skutkami. Będzie temu służyła specjalna sieć monitoringu MWC w badanych miastach. Wyniki pozwolą na udoskonalenie metod projektowania zagospodarowania terenu i systemów zarządzania rozwojem miast.
Projekt obejmuje 8 obszarów metropolitarnych: Bolonia-Modena, Budapeszt, Lublana, Łódź-Warszawa, Praga, Stuttgart, Wenecja-Padwa, Wiedeń. Badania UHI w Aglomeracji Warszawskiej prowadzi Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Miejska Wyspa Ciepła (UHI, od angielskiego terminu Urban Heat Island) jest typowym dla wszystkich miast zjawiskiem mikroklimatycznym. Zjawisko to polega na znacznym podwyższeniu temperatury w mieście w stosunku do otaczających je terenów peryferyjnych. Powstanie Miejskiej Wyspy Ciepła jest wynikiem:

  • specyficznych, fizycznych właściwości materiałów pokrywających grunt w mieście, (powierzchnie betonowe i asfaltowe), które pochłaniają więcej promieni słonecznych niż ich odbijają,
  • małego udziału naturalnych powierzchni roślinnych, które sprzyjają stabilizacji bilansu cieplnego,
  • dużej liczby różnego rodzaju powierzchni pionowych, które silnie pochłaniają promienie słoneczne i zmniejszają prędkość wiatru (efekt kanionu),
  • aktywności człowieka, na którą składa się ciepło produkowane przez urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, przemysł, ruch samochodowy itp.

W obrębie miasta gromadzą się w ciągu dnia znaczne ilości ciepła, które w godzinach nocnych jest stopniowo uwalniane do atmosfery, powodując, że słabiej się ona wychładza niż tereny otaczające. Miarą UHI jest różnica minimalnej temperatury powietrza pomiędzy miastem i terenem pozamiejskim, która występuje w godzinach nocnych i wczesnoporannych. Innymi miarami Miejskiej Wyspy Ciepła są także różnice: średniej dobowej oraz maksymalnej temperatury powietrza pomiędzy miastem a jego otoczeniem.

http://www.eu-uhi.eu/

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska