FLORIST

backbutton

Projekt badawczy w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego Nr PSPB-153/2010 pt. Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr (Flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains – FLORIST)

Projekt FLORIST

Projekt ma na celu ocenę ryzyka wystąpienia powodzi na terenie północnego pogórza Tatr. Zagrożenie powodziowe występuje w zlewniach wszystkich prawobrzeżnych dopływów Górnej Wisły, a szczególnie Dunajca. Bazując na wynikach obserwacji i na projekcjach przyszłego klimatu, można ocenić zmiany ryzyka powodziowego. Modele klimatyczne wskazują na wydłużanie się czasu trwania, większą amplitudę i częstotliwość występowania intensywnych opadów, co przekłada się na wzrost zagrożenia powodziowego w przyszłości. Niemniej jednak, ryzyko powodziowe zależne jest także od innych czynników, jak charakter użytkowania ziemi, czy magazynowanie wody w zlewni.

Projekt ma zwiększyć zasób informacji o powodziach i procesie ich tworzenia, wzbogacając istniejącą bazę danych. Informacje o ulewach i katastrofach powodziowych z przeszłości zbierane będą z różnorodnych źródeł: sieci obserwacyjnych, odniesień literaturowych, danych archiwalnych oraz dendrogeomorfologicznych badań terenowych (takich jak: analizy blizn powodziowych i badania nad przemieszczaniem się rumoszu drzewnego). To pozwoli na zrekonstruowanie i zinterpretowanie charakterystyk dawnych powodzi. Przeprowadzona zostanie analiza warunków meteorologicznych, jak również schematów cyrkulacji, odpowiadających katastrofalnym ulewom. W oparciu o projekcje klimatyczne, bazujące na regionalnych modelach klimatycznych, stworzone zostaną możliwe scenariusze zmian występowania ekstremalnych opadów. Projekt będzie również czerpał z rezultatów projektu ENSEMBLES (6 Program Ramowy UE), w którym uczestniczyło dwóch partnerów z projektu FLORIST.

Przewidywane wyniki obejmują określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zmian w częstotliwości i wielkości intensywnych opadów i powodzi do końca XXI wieku. Zostanie przeprowadzone modelowanie dawnych katastrofalnych ulew i powodzi, a także modelowanie scenariusza przyszłych zdarzeń ekstremalnych, umożliwiające ocenę zmiany ryzyka.

Beneficjent:
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań, Polska
www.isrl.poznan.pl

Partner Szwajcarski:
The Institute of Geological Sciences
University of Bern
Baltzerstrasse 1+3, CH-3012 Bern, Switzerland
www.unibe.ch

Polski Partner:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Polska
www.us.edu.pl

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska