Ocena wpływu zmian klimatu na stan zdrowia społeczeństwa

backbutton

Ocena wpływu zmian klimatu na stan zdrowia społeczeństwa w różnych regionach Polski oraz prognoza do roku 2100; realizowany na zamówienie NCN, termin realizacji 2011-12-15 – 2014-12-14, Numer projektu: 2011/01/B/ST10/06972; Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Anna Błażejczyk, Krzysztof Błażejczyk (kierownik).
Badania kliniczne dowodzą, że niektóre czynniki meteorologiczne oddziałują na psychofizyczne reakcje organizmu, a ich wahania w krótkim czasie, mogą wyzwalać subiektywne dolegliwości u ludzi zdrowych oraz powodować nasilenie obiektywnych objawów chorobowych u większości chorych, a w skrajnych przypadkach u osób o zwiększonym ryzyku (osoby starsze, rekonwalescenci, małe dzieci), mogą prowadzić do śmierci.
Na przestrzeni ostatnich 30 lat badania związków pomiędzy czynnikami atmosferycznymi a zdrowiem człowieka były prowadzone przez bioklimatologów, fizjologów, lekarzy i epidemiologów w wielu krajach świata. Badania prowadzone w ramach projektów PHEWE i EuroHEAT wykazały, że w aglomeracjach europejskich znaczny wzrost liczby zgonów następował w skrajnych, w danym mieście, warunkach zimna i gorąca. W odniesieniu do Polski ogólne relacje między pogodą a umieralnością są podobne jak w całej Europie. Brak jest natomiast aktualnego obrazu zróżnicowania regionalnego zgonów, a zwłaszcza zachorowań wywołanych czynnikami pogodowymi. Brak jest także szczegółowego rozpoznania, w jakim stopniu poszczególne elementy klimatu wpływają na zachorowania na niektóre grupy chorób.
Podstawowymi celami proponowanego projektu jest:
•    określenie roli czynników klimatycznych w kształtowaniu liczby zgonów i zachorowań na niektóre grupy chorób klimatozależnych w różnych regionach Polski,
•    opracowanie kompleksowych wskaźników oddziaływania klimatu i jego zmian na stan zdrowia w różnych regionach Polski,
•    opracowanie prognoz stanu zdrowia w różnych regionach Polski do roku 2100 oraz podstaw działań adaptacyjnych w skali regionalnej.
Badania będą dotyczyły dwóch aspektów stanu zdrowia społeczeństwa: zgonów (umieralność ogółem oraz z podziałem na grupy wiekowe) oraz zachorowalności na niektóre grupy chorób, uzależnionych od panujących warunków pogodowych. Końcowym efektem projektu będzie monografia dotycząca regionalnego zróżnicowania stanu zdrowia społeczeństwa w Polsce obserwowanego obecnie, pod wpływem aktualnych warunków klimatycznych, oraz przewidywanego do roku 2100, jako efekt prognozowanych zmian klimatu.
http://www.igipz.pan.pl/project_pl/events/p3_071.html

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska