Sektory

backbutton

Zmiany klimatu mają i będą miały duży bezpośredni i pośredni wpływ na gospodarkę człowieka poprzez oddziaływanie na fizyczne i biologiczne elementy ekosystemów.

W sektorze rolnictwa przewidywane zmiany klimatu wpłyną na zbiory, gospodarkę hodowlaną i lokalizację produkcji.

Skutki zmian klimatu dla lasów prawdopodobnie obejmą zmiany w zakresie stanu i produktywności lasów oraz zasięgu geograficznego niektórych gatunków drzew.

Zmiany klimatu spowodują znaczne zmiany w zakresie jakości i dostępności zasobów wodnych, wpływając na szereg sektorów, w tym na produkcję żywności, w której woda odgrywa zasadniczą rolę. Należy oczekiwać zmian częstotliwości i intensywności powodzi i susz, które spowodują znaczne szkody finansowe i zwiększą liczbę wypadków śmiertelnych w całej Europie.

Wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych może mieć konsekwencje dla zdrowia: wzrost zachorowań i przypadków śmiertelnych związanych z warunkami pogodowymi tj.: nadmierna śmiertelność z powodu upałów, występowanie inwazyjnych nosicieli chorób zakaźnych, wcześniejszy początek oraz wzrost sezonowej produkcji alergicznych pyłków, zwłaszcza w wysokich i średnich szerokościach geograficznych półkuli północnej.

W sektorze energetycznym zrost zapotrzebowania z jednoczesnym ograniczeniem produkcji w elektrowniach wodnych, z powodu zmniejszonych zasobów i ograniczoną dostępnością wody do chłodzenia w elektrowniach, może powodować zakłócenia w dostawach energii elektrycznej. „Polityka energetyczna Polski” przewiduje, że 2020 roku udział węgla kamiennego w produkcji energii spadnie do 40%. Należy pamiętać, że zakłady górnicze warunkują rozwój gmin i infrastruktury komunalnej i gospodarczej.

Ekstremalne zjawiska klimatyczne powodują znaczne straty społeczne i gospodarcze w infrastrukturze (budownictwo, transport, dostawy energii i wody), stwarzając szczególne zagrożenie użytkowania ziemi na gęsto zaludnionych terenach i obszarach miejskich.

Sytuacja ta może dodatkowo pogorszyć się w związku z podnoszeniem się poziomu morza: obszar wybrzeża znajduje się pod szczególnym wpływem rosnącego poziomu morza oraz zmian częstości i intensywności sztormów, które potęgując erozję stanowią zagrożenie dla ekosystemów, infrastruktury i ekosystemów morskich. W rybołówstwie należy spodziewać się zmian w szlakach wędrówek ryb oraz problemu nadmiernej eksploatacji łowisk.

Jednak najbardziej wrażliwe na zmiany podstawowych elementów klimatu są obszary górskie i subpolarne. Wzrost temperatury powietrza negatywnie wpływa na pokrywę śnieżną, lodowce, wieczną zmarzlinę, a także prowadzi do utraty wielu gatunków i ekosystemów.

Niestabilności pokrywy śnieżnej będzie ograniczać turystykę i sporty zimowe. Zmniejszenie dostępu do wody i pogorszenie jej jakości oraz intensywne fale upałów w południowej Europie mogą znacząco ograniczyć turystykę letnią.

4Budownictwo

5Gospodarka wodna

6Leśnictwo
7Rolnictwo
8Strefa wybrzeża
9Turystyka
15Energetyka
14Górnictwo
13Obszary miejskie
12Różnorodność biologiczna
11Transport
10Zdrowie

Link1 Instytu Ochrony Środowiska Ministerstwo Ochrony Środowiska